• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Lista proročanstava St. Zaveta PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   

Ispunjena proroštva Starog zaveta o Isusu Hristu

Lista proročanstava iz Starog zaveta koja su se ipunila na Isusu Hristu. Svedočanstvo o Mesiji kojega je Bog odredio i poslao.
Proroštva u Starom zavetu

Naglasak

Ispunjenje u Novom zavetu
I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvog i semena njenog; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati. 1. Moj. 3:15

Seme žene

A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu. (Gal. 4:4)
Kad će od Avrama postati velik i silan narod, i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji? (1. Moj. 18:18)

Obećano seme Avraamovo

Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji. (Dela 3:25)
I reče Bog: Zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadećeš mu ime Isak; i postaviću zavet svoj s njim da bude zavet večan semenu njegovom nakon njega. (1. Moj. 17:19)

Obećano seme Isakovo

Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu. (Mt. 1:2)
Vidim Ga, ali ne sad; gledam Ga, ali ne izbliza; izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove moavske i razoriti sve sinove sitove. (4. Moj. 24:17)

Obećano seme Jakovljevo

Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina Avraamovog, sina Tarinog, sina Nahorovog. (Lk. 3:34)
Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe Onaj kome pripada, i Njemu će se pokoravati narodi. (1. Moj. 49:10)

Iz Judinog plemena

Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog. (Lk. 3:33)
Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. (Isa. 9:7)

Naslednik prestola Davidovog

Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina. (Mt. 1:1)
Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo. (Isa. 7:14)

Zvaće se Emanuel "Bog sa nama"

Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog. (Mt. 1:23)
A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena. (Mih. 5:2)

Mesto rođenja - Vitlejem

A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim. (Mt. 2:1)
Zato znaj i razumi: Otkada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedelja, i šezdeset i dve nedelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. (Dan. 9:25)

Vreme rođenja Hristova

U to vreme pak iziđe zapovest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svet. Ovo je bio prvi prepis za vladanja Kirinova Sirijom. (Lk. 2:1-2)
Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo. (Isa. 7:14)

Rođen od device

A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog. (Mt. 1:18)
Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni. (Ps. 72:10-11)

Darivan od careva (mudraca)

A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim... I ušavši u kuću, videše dete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom. (Mt. 2:1, 11)
Kad Izrailj beše dete, ljubih ga, i iz Misira dozvah sina svog. (Os. 11:1)

Bekstvo u Egipat

I on ustavši uze dete i mater Njegovu noću i otide u Misir. (Mt. 2:14)
Ovako veli Gospod: Glas u Rami ču se, naricanje i plač veliki; Rahilja plače za decom svojom, neće da se uteši za decom svojom, jer ih nema. (Jer. 31:15)

Pokolj dece

Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca. (Mt. 2:16)
Glas je nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našem. (Isa. 40:3)

Obećani Hristov preteča

U ono pak doba dođe Jovan krstitelj, i učaše u pustinji judejskoj. I govoraše: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. (Mt. 3:1-2)
Ali neće se onako zamračiti pritešnjena zemlja kao pre kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao posle kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj. Narod koji hodi u tami videće videlo veliko, i onima koji sede u zemlji gde je smrtni sen zasvetliće videlo. (Isa. 9:1-2)

Služba u Galileji

A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju. I ostavivši Nazaret dođe i namesti se u Kapernaumu primorskom na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj. Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći: Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo. (Mt. 4:12-16)
Tada će se otvoriti oči slepima, i uši gluvima otvoriće se. Tada će hromi skakati kao jelen, i jezik nemog pevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj. (Isa. 35:5-6)

Čudotvorac

I prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po zbornicama njihovim i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. (Mt. 9:35)
Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte. (5. Moj. 18:15)

Prorok

A ljudi videvši čudo koje učini Isus govorahu: Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet. (Jn. 6:14)
Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom. (Ps. 110:4)

Sveštenik kao Melhisedek

Gde Isus uđe napred za nas, postavši poglavar sveštenički doveka po redu Melhisedekovom. (Jev. 6:20)
I na Njemu će počivati Duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. (Isa. 11:2)

Posebna ličnost - karakter

I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. (Lk. 2:52)
Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo. (Isa. 53:3)

Odbačen od Jevreja

K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše. (Jn. 1:11)
Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom. (Zah. 9:9)

Njegov slavni ulazak u Jerusalim

Uzeše grane od finika i iziđoše Mu na susret, i vikahu govoreći: Osana! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev. A Isus našavši magare usede na nj, kao što je pisano: (Jn. 12:13-14)
I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu. (Ps.  41:9)

Izdat od prijatelja

I Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice ode ka glavarima svešteničkim da im Ga izda. (Mk. 14:10)
I rekoh im: Ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije nemojte; i izmeriše mi platu, trideset srebrnika. (Zah. 11:12)

Prodat za trideset srebrnika

I reče: Šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika. (Mt. 26:15)
I reče mi Gospod: Baci lončaru tu časnu cenu kojom me proceniše. I uzevši trideset srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lončaru. (Zah. 11:13)

Novac za lončarevu njivu

A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: Ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv. Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima. (Mt. 27:6-7)
Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude greh. Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi. (Ps. 109:7-8)

Judinu službu dobija drugi

On dakle steče njivu od plate nepravedne, i obesivši se puče po sredi, i izasu se sva utroba njegova. I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovim jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna. Jer se piše u knjizi psaltiru: Da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi živeo u njemu, i: Vladičanstvo njegovo da primi drugi. (Dela 1:18-20)
Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe. (Ps. 27:12)

Lažni svedoci ga optužuju

I ne nađoše; i premda mnogi lažni svedoci dolaziše, ne nađoše. Najposle dođoše dva lažna svedoka, I rekoše: On je kazao: Ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana načiniti je. (Mt. 26:60-61)
Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima. (Zah. 13:7)

Ostavljen od učenika

A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše Ga, i pobegoše. (Mt. 26:56)
Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih. (Isa. 53:7)

Nem pred optužiteljima

I kad Ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori. Tada reče mi Pilat: Čuješ li šta na tebe svedoče? I ne odgovori mu ni jednu reč tako da se sudija divljaše vrlo. (Mt. 27:12-14)
Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo. (Isa. 53:5)

Ranjen i bijen

Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. (Mt. 27:26)
Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom, I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje. (Ps. 22:7-8)

Narugan

I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega kabanicu, i obukoše Ga u haljine Njegove, i povedoše Ga da Ga razapnu. (Mt. 27:31)
Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lice svoje od ruga ni od zapljuvanja. (Isa. 50:6)

Ispljuvan i bijen

I pljunuvši na Nj uzeše trsku i biše Ga po glavi. (Mt. 27:30)
Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim. (Ps. 69:4)

Omrznut bez razloga

Koji mrzi na mene i na Oca mog mrzi. Da nisam bio i dela tvorio među njima kojih niko drugi ne tvori, ne bi greha imali; a sad i videše, i omrznuše na mene i na Oca mog. Ali da se zbude reč napisana u zakonu njihovom: Omrznuše na me nizašta. (Jn. 15:23-25)
Zato ću Mu dati deo za mnoge, i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli. (Isa. 53:12)

Razapet sa zločincima

Tada raspeše s Njime dva hajduka, jednog s desne a jednog s leve strane. (Mt. 27:38)
Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. (Ps. 22:16)

Probodene ruke i noge

Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. (Jn. 20:27)
Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb. (Ps. 22:18)

Razderana haljina

I kad Ga razapeše, razdeliše haljine Njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti. (Mk. 15:24)
I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje. (Ps. 22:8)

Ismevan zbog svog pouzdanja, u Boga

On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji. (Mt. 27:43)
Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. (Ps. 109:4)

Moli za neprijatelje

A Isus govoraše: Oče! Oprosti im; jer ne znadu šta čine. A deleći Njegove haljine bacahu kocke. (Lk. 23:34)
Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom. (Ps. 69:21)

Ponuđen sa žuči i octom

Dadoše Mu da pije sirće pomešano sa žuči, i okusivši ne hte da pije. (Mt. 27:34)
Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje? (Ps. 22:1)

Vapaj sa krsta

A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Mt. 27:46)
I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za belog dana. (Am. 8:9)

Tama na zemlji

A od šestog sata bi tama po svoj zemlji do sata devetog. (Mt. 27:45)
I izliću na dom Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kog probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem. (Zah. 12:10)

Proboden bok

Nego jedan od vojnika probode Mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda. (Jn. 19:34)
Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti. (Ps. 34:20)

Kosti mu nisu slomljene

A došavši na Isusa, kad Ga videše da je već umro, ne prebiše Mu noge. (Jn. 19:33)
Odrediše Mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim. (Isa. 53:9)

Sahranjen u grob bogatog čoveka

A kad bi uveče, dođe čovek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je takođe bio učenik Isusov. Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za telo Isusovo. Tada Pilat zapovedi da mu dadu telo. I uzevši Josif telo zavi Ga u platno čisto; I metnu Ga u novi svoj grob što je bio isekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide. (Mt. 27:57-60)
Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost. (Ps. 16:10)

Uskrsnuće

A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se. (Mt. 28:9)
Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože! (Ps. 68:18)

Vaznesenje

I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih. (Dela 1:9)