• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Pornografija pod svetlom Biblije PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
srijeda, 14 oktobar 2009 16:05

Biblijski Cd seminar sa misionarom, Nikola Mijatov "Pornografija pod svetlom Biblije" Poručiti na E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Biblija otkriva, da Sotona preko očiju zarobljava čovečija srca i misli.

Pravedni Jov je kazao: „Veru učinih s očima svojim, pa kako bih pogledao na devojku s požudom“. Ovde nam Biblija kaže, Jov je načinio zavet sa svojim očima da neće na ženu gledati očima preljube. On je znao da je to greh pa je odlučio da se bori protiv grešne želje.

To isto je učinio i Gospod Isus, kada je rekao:

Čuliste kako je kazano starima: Ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji pogleda  na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.“ „A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih nego li svo telo tvoje da bude bačeno u pakao“. Matej 5:28-39. Ovde je upitanju život, ili smrt i to za večnosti!

Božja Reč u Evanđelju po Luki 16:19-31 vrlo jasno govori o Nebu i Paklu. Zbog boljeg razumevanja navedenih biblijskih stihova, prvo da pročitamo iz Svetog Pisma događaj koji opisuje lično Isus Hrist. On nas ovde  upozorava, šta se dešava sa onima koji umru, a za vreme svog života nisu se pokajali zbog svojih počinjenih greha, nisu živeli po Bibliji, ismejavali su se ili terali, one koji su im donosili "Dobru Vest", što znači Evanđelje; i pozivali ih na pokajanje, ali isti nisu priznali Isusa Hrista za Božijeg Sina, ličnog Spasitelja, Gospodara nad gospodarima i svog Boga! Već su i dalje živeli okoreli u svom grehu i strastima. Neki od tih su se čak skrivali pod maskom svoje religioznosti, idolopoklonstvom, kao moljenje ikona, palenje sveća i krštavanje prstima ili šakom, i sve ovo činili su samo svojim ustima ili u dvoličnosti da bi druge uverili kako su i oni vernici, a srca su im bila daleko, daleko od Isusa Hrista. To se upoređuje biblijski, kao leševi bez života.

Citiram reči Isusa Hrista, iz Evanđelja po Luki 16:19-31.

Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, Jev. 11:37 I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga. Psalam. 34:7, Psalam 91:12; Mt. 8:11, Jev. 1:14, I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu. Isa. 66:24, Zah. 14:12, Mk.9:44, Jev. 10:31. A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. Jov 21:13; Psalam 17:14; Lk. 6:24 I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. 2. Sol. 1:9 Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Isa. 8:20, Jn. 5:39, Jn. 5:45, Dela 15:21, 2. Tim. 3:15 A on reče:

Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se. A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati. Završen citat. Samo da zaključim, pa Isus Hrist je vaskrsnuo iz mrtvih, javio se narodu, pa opet Ga odbaciše!  Ovde Isus jasno govori o dva određena mesta: o Nebu i Paklu, o suđenju i spasenju. Ne postoji neko drugo posredničko mesto čistilište ili popravni, ili neki pred pakao u smislu mesta gde ljudi odlaze poslie smrti za neko vreme i da , će za njih neko drugi iz živih, ili mrtvih  izmoliti njihovo spasenje. Da bi zauvek "ta" religiozna praznoverica ili zabluda bila jasna Isus je lično to razjasnio, znači ne neki crkveni oci, ili jeresi, već lično Isus Hrist. Pa ko ima pravo da tu Isusovu izjavu pobija?Dragi prijatelji Božije Istine, Biblija vrlo jasno o tome govori! Preporučujem svakome od vas da pročitate u vašim biblijama celu 16. glavu Evanđelja po Luki, a da naročito obratite vašu pažnju od stiha 19-31.

Da bude svima jasno: Pakao je odredište za mučenje okorelih duša, tu na tom mestu se dešava horor sa čovečijom dušom, Biblija kaže, tamo je škrgut zuba, duša se peče i gori večnom paklenom vatrom, koprca se kao živa žaba u vreloj masti, ili riba na suvom. Ali pošto je duša ne uništiva, tj. večna i njezine su muke večne, i pakao je večan. Ovo vam negovorim ja od sebe već Biblija.

Zato kažem svima, pakao nije ni malo slično kremiranju, smrtnog tela, gde sagori i pretvori u pepeo,  i tu proces se završava. Ne, duša se nemože pretvoriti u pepeo! Nego okorele duše i duhovi, koji još dok su stanovale u svom životnom fizičkom telu, a nisu pokajani, su od strane Boga prepuštaju večnoj moći pakla. Zato vam kažem uzmite Božiju Reč za ozbiljno dok je još vreme! Nakon ovog ozbiljnog biblijskog upozorenja da nastavim dalje.

1. Jovanovoj Poslanici 2:16 kaže: Jer je sve što je na svetu, telesna je želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, ”Boga”, nego od ovoga sveta“. Ovde u ovom citatu Biblija vrlo jasno osuđuje gledanje na golotinju  tela, van braka. Tu i tekako spada i pornografija, jer strahovito truje misli i ljudsko srce . Znate, za čovekov um se mnogo jače lepe slike golotinje, njih je snimio čovekov um, i memoriše ih bolje od bilo kojeg cd-a ili video filma. Evo zašto? CD-e ili video film možeš izbrisati, ili uništiti; ali kada čovekov um snimi pornografiju, to se lako ne briše. Već tada čoveku misli postaju uvek prljave i zle. Ap. Petar piše za neke lažne učitelje poslednjeg vremena, koji će narodu reći pa nije to baš tako strašno, nije Bog tako brz na gnjev, a, možda i Boga nema. Sada vam citiram šta Biblija kaže za te učitelje: „Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga greha i monipulišu neutvrđene duše, imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve.“ 2. Petrova 2:14. Dragi prisutni, čovek koji je izložen pornografiji da li putem interneta, Cd-a, časopisa i TV mora moralno da padne. Kada će se to dogoditi, upitanje je samo dana. Biblija nas uči o ovome - citiram: „A dalje braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobročinstvo, i ako ima koja pohvala, na  to se koncentrišite i mislite“.

Po ovim citiranim stihovima Biblije, čovek koji gleda ili čita pornografiju ne- može da misli na svete i čiste misli. On prosto beži od njih. Sada, ko želi da bude i ostane čist za Hristov dolazak mora raskinuti odjednom i zauvek sa pornografijom, i dati otkaz tim “prljavim” stranicama interneta ili TV programima jer su zatrovani ne moralom. Biblija kaže o tome citiram:Ine pristajte na bezrodna dela tame, nego ih još kažnjavajte.“ Efežanima 5:11. Ko želi spasiti svoju dušu i služiti Hristu mora čuvati svoje srce. Slušaj, Božija Reč kaže: „Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život“.

Dragi prisutni, ta zaraza pornografija, širi se kao i svaka druga kuga. Ali šta je tu alarmantno? Ona prelazi prvo na naše bližnje. Zato, od ove vrste zaraze moramo čuvati našu decu, naše voljene osobe, i upozoravati ih svakodnevno da se drže daleko, daleko od pornografije. Takođe se moramo moliti Bogu da naši sociolozi, pravnici i vlasti, uvide ovo zlo koje izjeda celo društvo, te da donesu pravilne odluke protiv ovog najvećeg unutrašnjeg neprijatelja našeg čoveka, porodice i društva.

Da, Biblija kaže: da smo mi hrišćani pozvani da budemo svetlo u ovom mračnom zlu. Mi trebamo svojim biblijskim životom pokazati da smo mnogo, zdravim razumom sretniji od onih koji su pod zavisnošću pornografije i bluda; jer pazimo na Božije uredbe u Bibliji, odnosno Svetom Pismu. Bez kompromisno, Biblija osuđuje nemoral svake vrste, tako da nema izuzetaka. Nekada, nije to bilo baš toliko davno, nije bilo ne morala i bračnog neverstva kao danas. Tada se razvod braka osuđivao kao i bračno neverstvo. A danas, na svu žalost se to podrazumeva skoro kao normalno. Ali Bog je kazao za sva vremena: „ Ne čini preljube“.

Evo šta Sveto Pismo kaže za onoga koji učini greh preljube u Starom Zavetu, - citiram: „A čovek koji učini preljubu s tuđom ženom,  da se pogubi i prljubočinac i preljubočinica“. 3. Mojsijeva 20:10. Ovde Bog kaže kako On gleda na greh nemorala”. 

Ap. Pavle piše: „A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranja, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja i ostala ovakvadela za koja vam unapred kazujem, kao što i kazah unapred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.“ Galaćanima 5:19-21.Ijoš kže: koji čine ove grehe, ako se ne obrate, i ne pokaju, u nebo neće ući.“ 

Da, dobro smo čuli. Dragi prisutni, bračno neverstvo je veliki greh pred Bogom. Evo da to bude još jasnije: Apostol Pavle piše: „Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi ? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj! Ili ne znate da ko se kurvom sveže jedno telo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno telo. A ko se Gospoda drži jedan je duh sa Gospodom. Bežite od kurvarstva; jer svaki greh koji čovek čini osim tela je; a koji se kurva on greši svom telu".

Razumite, svaka ne pravda je greh. Ali ne moral je mnogo više od nepravde. To nije samo sjedinjenje dva tela, već i ličnosti, i zato se čovek mora kloniti preljube kao najcrnje kuge. To još nije sve!  Zatim stiže paket posledica i to katastrofalnih. Taj paket ne sačinjavaju samo polne bolesti, danas Sidu! Već i ludila. Šta je tu najgore? Prvo se zaražuju i razaraju lične porodice. Mladi postaju nesposobni za porodicu. Koliko ima nesretnih žena, muževa, nesretne dece, a sve zbog poroka ovog greha. Dragi prisutni ovaj greh donosi Božiji sud. Radi ovog greha uništen je i predpotopni svet, spaljeni su Sodoma i Gomora. Ap. Pavle kaže za rugače ovog vremena, koji odbacuju Božiju pravdu, citiram: „Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božiji na sinove nepokornosti. Ne bivajte dakle zajedničari njihoviEfežani 5:6-7, završen citat.

Sve ovo su znaci, da će Isus skoro doći da sudi svet ognjem. Opasnost koja stiže, čininam se kao da kasni, mnogi su to rekli da otoga nema ništa, naravno jer nemaju biblijski razum, oni su se prosto uljuljali u brlogu svojih greha i više nemare za svoje stanje, da taki kažu da Boga nema! Takođe bi sada prozvao i one koji misle da su nedokučivi kušnjama ovog poroka greha, vrlo je opasno ako ne osećamo opasnosti koje su svuda oko nas. Nemojmo nikada reći: „To se meni nemože dogoditi“ . Da, to se može dogoditi svakome, ako ne pazi na svoj način života. Od ovog poroka ni vernici nisu zaštićeni iskušenja i pada u greh. David je podlegao kušnju sa Virsajom, a Samson sa Dalilom. Zbog toga je Ap. Pavle pisao Korinćanima:Jer ko misli da stoji neka se čuva da ne padne“. 1.Korinćanima 10:12. Podsećam, ako smo istinski predali život Isusu Hristu na službu, nebi smo smeli dan početi bez molitve koju nas je naučio Gospod. U Oče našu - kaže:I ne navedi nas u napast nego nas izbavi od zla“.

Matej 6:13. Pročitaj ceo "Oče naš". Ne samo što se svakodnevno moramo moliti već moramo i bditi nad svojim telom. Baš kad je Isus govorio o znacima poslednjeg vremena, Gospod je rekao:Staržite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti, i stati pred sinom čovečijim“. Luka 21.36.          

Primetimo: da je Gospod samo rekao molite se, pali bi u greh, jer se ne bismo čuvali. Tada bi smo se opravdali: „Mi smo se molili ali Bog nas nije sačuvao“. Halo, čovek je to!Ali, Gospod je kazao: „Stražite dakle jednako“.  Stražiti znači paziti na to što gledam, šata činim, gde idem, ko je moje društvo. Uz molitvu dakle uvek ide budno stražarenje. Istinita je ona narodna poslovica: „Čuvaj se i Bog će te čuvati“. To praktično znači: uvidi prepoznaj svoju slabost, beži od greha i moli se da ti Gospod da snagu Duha. Amin. Nezaboravimo nipošto! "Greh nemorala je jedno od đvolskih najopasnijih i najoštrijih oružija usmerene na uništenje ljudske duše, koje neprijatelj uspešno upotrebljava od početka civilizacije do današnjeg dana".

Znaj, Biblija je jedna od najboljih knjiga na svetu koja obrađuje i temu seksa, i zadnje je vreme da se razni stručnjaci o braku, porodici okrenu Bibliji. U ovom veku „seksualne revolucije i nemorala“ Bog koji je ustanovio prvi brak u Edenskom vrtu, kao i zajednicu između muškarca i žene, ostavljen je po strani, odbačen je od čoveka kao potrošena konzerva.Da, zbog toga danas postoje mnogi problemi u ljubavnoj vezi, braku i porodici. Božija Reč jasno rasvetljava da je brak “zavet” za ceo život sa osobom koju smo izabrali za bračnog druga. Ovaj zavet znači reč „Da“ ženi ili mužu, a „Ne“ svima drugima, i kada je reč o intimnom prijateljstvu. Bog zabranjuje seksualni odnos izvan braka. Pogledajte to kasnije u vašim Biblijama: 1.Korinćanima 6:12-7,2; Solunjanima 4:3-5; Jevrejima 13:4; 2.Mojsijeva 20:14.

Za zabranu koja se nalazi u navedenim biblijskim mestima postoje mnogi razlozi, a na prvom mestu je Njegova ljubav i briga za svkog pojedinačno. Bog želi da nas zaštiti od svih ozbiljnih problema koji se javljaju zbog vanbračnog seksualnog odnosa. Draga dušo, Bog nema decu za bacanje, niti je ko Bogu težak! On je najbolji Otac koji ljubi svoju decu i o njima brine, bolje nego najprimerniji otac ovoga sveta. U Evanđelju po Jovanu 3:16 Biblija to potvrđuje. Citiram: “Jer Bog tako zavole svet da je i Sina svojega Jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Ako veruješ svi svojim srcem onda je i tvoje ime upisano u Knjizi večnog života.  Jov.3:16; 4:34; 6:38-40, Luka 18:31-33;  22:19-20; 1.Kor.15:3-6.Sada želim da vam ponudim vrlo važnu, ali kratku biblijsku instrukciju! Kako se pomiriti sa Bogom, i dobiti oproštenje greha? Ali želim pre toga da te upitam: Da li je ova diskusija govorila tvome srcu?  Da li te je sada lično prozvao Sveti Duh na pokajanje? Ako jeste, podigni svoju ruku!

Vi koji slušate preko vaših prijemnika ovu Božiju poruku, takođe možete podići svoju ruku, stim potvrđujete Bogu, da vam je žao što ste Ga vređali kroz svoje postupke.

Da li možda želite da se molite sa nama zajedno za oslobođenje od ove napasti koja vas rastavlja sa Bogom? Svi koji to žele, sada i ovde, i svi oni koji ovaj seminar slušaju kraj svojih prijemnika, mogu doživeti Boga! Isusova Krv će učiniti čudo na tebi, i ti ćeč biti slobodan-a od te zle napasti pornografie, bluda, prostitucije svake vrste, kao i perverzije. Slušaj, ovo je dan koji stvori Bog za tebe! Sada ne gledaj na to šta drugi govore i misle o tebi, upravo danas je najvažnije, šta Bog kaže o tvojoj prošlosti i budućnosti!

Sad treba da se iskreno pokaješ!

Za sve što si  učinio javno, ili tajno, u znanju ili neznaju u domenu pornografie i bluda, perverzije. Da, upravo ovde i sada nabroji sve čega se sećaš, i traži od Gospoda Isusa Hrista oproštenje za te grehe! Kasnije uzmi papir i olovku i zapiši ih u listu greha, pročitaj ih na glas u svojoj sobi, ili pred svojom najpoverljivijom osobom, zatim iscepaj papir, jer su ti u takvom slučaju gresi oprošteni. Božija Reč nam najozbiljnije kaže: "Smrt je plata za greh, a blagodatni dar Božiji je VEČNI ŽIVOT u Isusu Hristu". Vidi u Bibliji (Rim. 6:23). Bez pokajanja nema oproštenja greha, nema večnog života, nema izlečenja, nema oslobođenja od ropstva zlim duhovima, a niti pakla. Pošto smo se sada, ili kasnije iskreno  pokajali, zahvalimo Gospodu Isusu Hristu na oproštenju grehova, na oslobođenju od svega što nas je mučilo i poverujemo da je On naš Spasitelj, kome je sve moguće da učni ako mu samo verujemo.

Predaj Mu sad duh, dušu i telo; prošlost, sadšnjost i budućnost, i zamoli Ga da On od sada vodi tvoj život, ne kako ti želiš, već kako On želi. On najbolje zna šta je dobro za tebe. Ako si to učinila draga dušo, više nema čega da se bojiš, sad je On Spasitelj Isus Hrist na braniku ispred tebe i kaže: "I niko ih nemože oteti iz moje ruke" Jovan 10:28-29. Zatim od danas okreni leđa svojim lošim navikama. Ne gledaj porno filmove, nečini blud! Stavi svoje oči i um pod vlast Svetoga Duha. Sve to trebaš učiniti u molitvi Isusu Hristu koji je svemoćan, i pred kim se sve sile klanjaju. Sada više nema čega da se plašiš kada si pod Isusovom zaštitom. Gospod će ti od sada svaki dan davati novu snagu vere, ljubavi mira i radosti. Od danas čitaj Biliju svaki dan,   Kroz Bibliju nas Bog snaži i duhovno naoružava, da ne bismo ponovo postali žrtve neprijatelja naše duše. Da naše oči i um i nebudu više poslušane sotnskoj volji i inspiracijama i iznenađenjima. Od danas je potrebno da se priključiš i jednoj biblijskoj crkvi, ili društvu koje u potpunosti propoveda istinu iz Biblijje, koji misle slično tebi i ljube Isusa Hrista svim svojim srcem. 

Mir Božiji, Amin.

Odgovara:  Misionar, Nikola Mijatov-Meister 

 

Poslednje ažuriranje četvrtak, 28 oktobar 2010 08:09