• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Ko će sve na sud? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra vest   
utorak, 19 oktobar 2010 16:57

Kada Jovan govori o slobodi na dan sudnji, on ima na umu Sud Isusa Hrista. Na Sudu Hristovom će se javiti samo “nanovorođeni” tj. ljudi koji su se za vreme svog života na zemlji ispovedili i iskreno pokajali za sve svoje grehe, taj događaj će se zbiti posle uzimanja Crkve. 1. Jovanova 4:17.

Važno je pomenuti: da Bog ne gleda ljude očima kao što ih mi gledamo. Ljudi koji su u našim očima već osuđeni na pakao zbog svojih dela na zemlji, ti imaju čak i u poslednjem trenutku života mogućnost tj. čas praštanja ili ispovesti. Da li su to učinili, ili ne...? Tumači nam to Biblija. Zato upozaravam sve prijatelje Biblije, ne sudi nikoga, da ne bi bio osuđen! Radi opreza pročitaj mo šta kaže u vezi toga Evanđlje po Luki 23: 39:43).

Citiram: "I govorahu: Ako si ti car judejski pomozi sam sebi. 38 A beše nad Njim i natpis napisan slovima grčkim i latinskim i jevrejskim: Ovo je car judejski. 39 A jedan od raspetih zločinaca huljaše na Njega govoreći: Ako si ti Hristos pomozi sebi i nama. 40 A drugi odgovarajući ćutkaše ga i govoraše: Zar se ti ne bojiš Boga, kad si i sam osuđen tako? 41 I mi smo još pravedno osuđeni; jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili; ali On nikakvo zlo nije učinio. 42 I reče Isusu: Opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. 43 I reče mu Isus: Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju". Znači, ovde u ovom slučaju se teški grešnik pokajao pre nego što je izdahnuo. Iz toga biblijskog dokaza mi ne znamo ko je na nebu a ko u paklu, pre Suda.

 

Sada da nastavim načelnu poslanicu po Jovanu 1. 4. 17.

Ovo nije “Strašan Sud”. Biblija kaže: “Na Strašnom Sudu će se javiti samo oni koji se za vreme svoga života na zemlji nisu pokajali za počinjene grehe, i nisu u svoja srca primili Isusa Hrista za svog Spasitelja i Gospoda. Na Hristovom Sudu će se deliti nagrade za one koji su ostali u veri Hristovoj do kraja svog života. Jasno je da ovaj Sud nikoga neće osuditi na pakao, ali to ne znači da će svi imati slobodu koju su očekivali od ovoga Suda Božije Pravde. Jovan to unapred navodi: Tim se ljubav u nama usavršuje da imamo slobodu na dan sudnji”.  (1. Jovanova 4:17). 

Ako mi ne stojimo u ljubavi i ako se ljubav Božija u nama ne usavršuje, nećemo imati slobodu. Božija ljubav je savršena, ali naša treba da se usavršava. Ovu reč je Jovan spomenuo u svom pisanju 2:28: “ I sad, dečice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovom dolasku”. Ne osramotiti se kada Isus Hrist dođe zanči imati slobodu. Ako mi stojimo u Njemu i On u nama znači da stojimo u ljubavi da se međusobno ljubimo Hristovom ljubavlju. “Na taj način se ljubav u našim srcima usavršava da bi imali slobodu”. Vidimo, da po drugi put u ovoj poslanici Jovan piše o slobodi kada Isus dođe. A po treći put piše o savršenoj ljubavi. Prvi put u 2:5; zatim drugi put u 4:12, a trći put u sadašnjem načelnom stihu.

Načelni stih (1. Jovanova 4:17), nam jasno govori da postoji mogućnost da imamo slobodu na Sudu Hristovom i da se tu ne osramotimo. Imati slobodu znači da radosno očekujemo dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista. Trebalo bi da je svaki vernik hrišćanin uzbuđen na pomisao da stane licem k licu, oči u oči pred Gospodom Isusom, ali Pismo nam kaže da neće biti tako. Zašto, jer mnogi hrišćani ne priznaju svoje grehe svaki dan ne doživljavaju pročišćenje i zato nemaju čistu savest i zbog toga neće imati slobodu. Najvažnije što ti danas treba da znaš jeste da se mi moramo javiti na Sudu Hristovom.  

A i svi neverni će se javiti na “Strašnom Sudu” Biblija u proroku (Jeremiji 9:27), kaže: “I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud”. Ni jedan nevernik neće imati drugu šansu. Zato što za vreme svog života na zemlji, nisu primili Hrista za Gospoda i Boga, te su time oskrnavili “žrtvu i svetu krv Njegovu”, biće bačeni u večni oganj, a svi vernici pomireni sa Bogom kroz Žrtvu Isusa Hrista javiće se na Sudu Hristovom. Tada ćemo se preobraziti. Apostol Pavle je napisao: "Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se promenuti. U jeda put, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti”. (1. Korinćanima 15.51-52). Ove reči su upućene nama ako Isus iznenada dođe, za nas verene, naša tela će se preobraziti, postaće savršena, besmrtna i slavna. Ali odlazak u nebo je zagaratovan verom u Hrista ako smo nanovorođeni.

Više o temi: “Kako se čovek može nanovo roditi?”... otovri> ... auf Deutsch: "Wiedergeburt" (klicke)

Prema Pavlu i Jovanu neki hrišćani će se osramotiti pred Isusom kad dođe. Vi znate kako je to neugodno osećanje kada se osramotimo. Ako ste na primer nekoga ogovarali, potkopavali i kada tu osobu sretnete idući put, niste u stanju da joj gledate u oči, već okrećete glavu. To je osećanje imao Petar kada se odrekao Hrista pa je rekao: “ne poznajem ga”.   I kada je petao zapevao i Isus ga pogledao Petar se osramotio, i gorko zaplakao, Matej 26:71-75. tako i mi u našim proslavljenim telesima kada stanemo pred Hrista ako nismo živeli u ljubavi, posramićemo se. Da gledaćemo se sa Isusom licem k licu Ja mislim da sam pogled u Isusove oči posramiće mnoge.

Mi danas imamo susret i razgovor sa Hristom kroz Njegovu reč i Svetog Duha, a kada dođemo pred Njega oči u oči. Setimo se, kada je Petar zaplakao samo jednim pogledom u Hrista, kako će tek plakanje da bude kod nas kada otkrijemo kako je hladno naše srce bilo prema njemu ovde i da nismo uvek hodali po Duhu Božijem. Znaj, svako naše licemerstvo će biti otkriveno. Maske će pasti. Ovde svi mi pokušavamo nositi maske jer želimo da ljudi o nama misle najbolje. Neki imaju reputaciju da su vrlo verni i pobožni, a nisu. Tada će se otkriti. Isus je rekao: “Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati; Jer što u mraku rekoste, čuće se na videlu; i što na uhu šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima” (Luka 18:2-39). Nemamo izgovora.

Svaki ne priznat greh biće otkriven na Sudu Hristovom, čak i naša osećanja i misli. Mi sada iz zahvalnosti Bogu trebamo živeti svetim životom. Da li smo bili zahvalni i gde smo sabrali blago sve će biti tada otkriveno. Doćiće nam pred oči lica ljudi i žena i dece koje smo povredili, a nismo se pokajali. Čovek i naši motivi će biti otkriveni. A ako se pitaš: Šta su to motivi? To je mehanizam srca koji leži iza svega što govorimo i radimo, ali ovde se ne može sve otkriti i dokzati. Na Sudu se ispituju čak i motivi koji su pokrenuli nekoga da nešto uradi, ali na Sudu zemaljskom se dešava da neko nevin bude osuđen. A na Sudu Hristovom svi će motivi biti otkriveni. Sve što je motivirano telom izići će na videlo. Ima danas mnogo ljudi u hrišćanskom svetu koji znaju dobro da glume, ali na Sudu Hristovom pašće svaka maska.

Zato nije dovoljno reći ja sam spašen, zbog toga izkaza će se mnogi spašeni osramotiti na Sudu Hristovom. Apostol Pavle piše: “A ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izići pred Sud Hrista". Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe (Rimljanima 14:10, 12.). Apostol Pavle koji je najviše govorio o pravdanju verom govorio je i o Sudu Hristovom. Vera u krv Hristovu spasava nas od pakla, ali ljubav prema bližnjima daje nam slobodu da se ne osramotimo pred Hristom. Jovan je napisao: “Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena njegova (Hristova) radi”. ( 2:12). Jovan ovo piše vernima koji su znali da su večno spašeni i da nikada u pakao neće otići. 

Ali kada bi svi spašeni imali slobodu kad Hrist dođe onda ostali deo poslanice nema smisla. I ako su ovi vernici bili za neko vreme prevareni od gnostika Jovan nije sumnjao u njihovo spasenje, ali je čeznuo svim srcem da se njihova ljubav prema braći (međusono) usavrši. Ali ako se ne kajemo svaki dan i ne čistimo kroz Hristovu krv mi ćemo se osramotiti. Naši motivi će biti otkriveni. Na ovo je mislio Pavle kada je napisao: “Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo šta je sakriveno u tami i objaviće savete sadašnje, i tada će pohvala svakom biti od Boga". (1. Korinćanima 4.5). Kada se pojavimo na Sudu Hristovom naša dela ili besplodnost biće otkrivena ognjem iskušana. Tada će se videti koliko smo bili poslušni Svetome Duhu.

Apostol Pavle je napisao: “Svako će delo izaći na videlo: jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako delo pokazaće oganj kao što jeste” (1. Korićanima 3:13).   Od kakvog je materijala naše delo pokazaće oganj Hristove svetosti. Sve što je urađeno po telu izgoreće, a što je urađeno po duhu za to ćemo primiti nagradu. Tada će sve što je krivo biti ispravljeno. Ako nam je neko učinio zlo ili ogovarao tada će Gospod javno ispraviti. Gospod Isus će sve ispraviti. Neki će vernici zasijati kao sunce a neki će se posramiti. A to je sve samo zato što se odmah ne pokajemo za učinjen greh. Pavle zato piše u 1. Korinćanima 11:31: “Jer kad bi smo sebe rasuđivali, nebismo osuđeni bili”.

A to znači dok slušamo propoved u Crkvi ili čitamo Sveto Pismo i duh nam pokaže na neki greh treba ga odmah osuditi i krv Hristova će nas očistiti. Ako to učinimo ovde na zenlji tada se nećemo pred Isusom na Sudu postideti. Gospod ne želi da se mi posramimo i da naša dela izgore već želi da nas nagradi. Od nas zavisi da li ćemo se posramiti ili imati slobodu. Sada razmisli, pa se odluči. Ovo bi mogla biti tvoja pokajnička molitva, kroz koju ćeš dobiti oproštenje svih tvojih znanih i već zaboravljenih grehova.

MOLITVA predstavlja razgovor sa živim Bogom. Ako si poverovao svim srcem ovo što si prepoznao kroz čitanje možeš da se pomoliš za oproštenje i prihvatiš Hrista. Njemu je značajniji stav u tvom srcu nego reči koje izgovaraš.Ovo bi mogla biti tvoja pokajnička molitva, kroz koju ćeš dobiti oproštenje svih tvojih znanih i već zaboravljenih grehova. 

MOLITVA

Gospode Isuse, želim lično da te upoznam. Hvala ti što si umro na krstu. Hvala ti što si time platio za moje grehe. Sada ovoga momenta te prihvatam za svog Spasitelja i Gospoda. Hvala ti što si mi oprostio grehe. Molim te da me vodiš u životu. Molim te da me učiniš čovekom po svojoj volji. Amin. 

Ako ova tvoja molitva iskazuje ono što ti u srcu želiš, pomoli se Bogu upravo sada, nemoj razmišljati štaće ti drugi zbog toga reći. Ovde se sada radi o tebi, o tvojoj prošlosti, sadašnjosti i večnosti i Isus Hrist će, kao što je obećao, ući u tvoj život, u tvoje srce. 

Ako želiš više da saznaš o Evanđelju ili imaš potrebu da se ispovediš, ili da se mi za tvoju veru molimo, slobodno nam se javi. Precizno nam opiši tvoj problem ili potrebu, mi ćemo ti što pre možemo biblijski odgovoriti. Tvoje obrazloženje pošalji na E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli  diskrecija zagarantovana.

U slučaju da se ne čujemo ili ne upoznamo, želim da se sretnemo u radosti Božijoj, u večnosti.  

Na tvoja eventualna pitanja odgovara: Misionar, Nikola Mijatov-Meister  

Vizija: "Pred vratima pakla",  opisuje biblijsku stvarnost...otvori> ... auf Deutsch "Vor der Türe der Hölle" (klicke)

Poslednje ažuriranje srijeda, 17 novembar 2010 13:24