• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Kako se nanovo roditi? PDF Štampa El. pošta
Napisao Dobra Vest   
nedjelja, 29 mart 2009 11:30
Biblijski CD-e seminar sa misionarom, Nikola Mijatov "Kako se nanovo roditi"? Naručiti na E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Isus kaže u Evanđelju po Jovanu 3:3 "Zaista kažem ti, ako se čovek ne rodi ponovno, ne može videti carstva Božijeg".

Dragi prisutni, ima vernika hrišćana i onih koji se samo tako zovu. Znamo da je Sotona neprijatelj Božijih duša, on je specijalista u pretvaranju ne istine u istinu. On je otac laži, o da veliki prevarant. On voli da stvori konfuziju i strah tamo gde se  radi o raspakivanju istine ili problemima koji se tiču vere i života. Lako možemo zamisliti čoveka koji još ne poznaje Bibliju, a samim tim ni Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja. Koliko je onih koji su mi rekli: "Nikola, pa ja nisam ništa Bogu sagrešio, niti sam se šta zamerio Bogu". Koliko je njih koji su pravoslavciili, katolici, protestanti, ili ateisti, agnostici i td. a da nisu čitali Bibliju u kojoj se nalazi jedino ispravno uputstvu za njihovu veru i život?

Šta kaže Božija Reč u Evanđelju po Jovanu 1:10.? Citiram: "..koji kaže da nije grešan, čini Boga lažom..." Biblija dalje kaže u poslanici Rimljanima 3:23, "Zato što su svi sagrešili protiv Boga, svi su izgubili slavu Božiju".

Uputstvo kako da đođeš do oproštenja greha, stoji zapisano u Bibliji.

Svako treba da zna, kako da dođe do svog spasenja! Duhovno "nanovo" rođenje primaš tek ako se iz dubine svoje duše pokaješ za svu nepravdu protiv Boga, počinjenu kroz tvoje okorele grehe i slabosti; i onda se iskreno moliš Gospodu Bogu, u ime Njegovog Sina, a tvog Spasitelja Isusa Hrista za oproštenje svih znanih i ne znanih grehova. Kada ti Sveti Duh da tu čežnju za molitvom, probudiće u tebi i čežnju da učiniš Zavet sa Bogom, te da se zvanično pred svima odričeš širokog puta kojim upravlja zli Sotona, a priklanjaš se upotpunosti Isusu Hristu i to onda pečatiš biblijskim vodenim krštenjem.  

Da, ti možeš reći: Danas ima toliko crkava, toliko verskih zajednica i toliko sekti, da je teško prepoznati ko govori istinu, a ko laž. Draga dušo! To je baš neprijateljska taktika. Jer on ne želi da ti upoznaš spasenje čitajući svoju Bibliju, zato ti je uporno izmiče ispred nosa, a potura ti pornografiju, ili kako se brzo možeš obogatiti! Aali isto tako je neosporna  činjenica da Isus Hrist Sin živoga Boga, ne može da laže u Svojoj Reci. On je jasno u Evanđelju po Jovanu 14:6 potvrdio da je On sam Put, Istina i Život. Vruješ li to? Da li si ti to do danas lično pročitao u svojoj Bibliji? Ako nisi: hoćeš li da sada to pročitaš, i tako poveruješ u Njegovu Reč kao jedinu i apsalutnu Istinu?

Draga dušo:  na ovom svetu je razumljivo da su te eventualno mnogi ljudi prevarili i razočarali, pa čak i takozvani hrišćani, Baš oni koji ne žive ono što kažu da veruju, jer nisu čitali živu reč Bibliju. Primera radi: "U istinu oni nose hrišćanske atribute, okovratne krstove sa još uvek raspetim isusom na njihovom krstu, ali to nije taj Isus Hrist iz Biblije, biblijski Isus je vaskrsnuo iz groba i seo kod svog oca s desne strane a njihov isus još uvek visi njima oko vrata. Oni  se klanjaju idolima, obožavaju ikone, pale sveće po crkvama, kućama i grobljima; sve je to što si video kod takvih fasada (religioznost) što znači: "da ti nisu pomireni sa Isusom Hristom iz Biblije", a čim nisu pomireni, onda nisu Njegovi" A ko me pitaš: "Pa čiji su oni? Slobodno ti mogu reći; oni, su samo religiozni, ali se dragi prijatelji kroz religioznost ne može doći do Isusa Hrista i iskrene vere u Boga.

Na svu žalost moram ti biblijski potvrditi: u tima ne živi Isus Hrist! Već obožavanje (idolopoklonstva), a Biblija se tome najoštrije suprostavlja. Kaže Sveto Pismo: "To su samo okrečeni grobovi u kojem nema života". Ali ti isti na žalost ne znaju to! Kako bi i znali, kada ne čitaju Bibliju? Moram da vam pročitam šta kaže još Biblija u vezi ikona i idolopoklonstva: Citiram: 

1. Samuelova 15.23 Jer je neposlušnost kao greh od čaranja, i nepokornost kao sujeverstvo i idolopoklonstvo. Odbacio si reč Gospodnju, zato je i On tebe odbacio da ne budeš više car.

 

Galaćanima 5:20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo; Kol. 3:5. 

Evanđelje po Luki 4:8. I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, Sotono; u Pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi

Evanđelje po Mateju 4:10. Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.

U 3. Mojsijevoj 19:4 kaže : Ne obraćajte se k idolima, i bogove livene ne gradite sebi; ja sam Gospod Bog vaš.

Slušaj ovo što kaže Sveto Pismo u Psalmu 97:7 Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, (ikonama) koji se hvale idolima svojim.

1. Korićanima 12:2. Znate da, kad bejaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnim, kako vas vođahu.

Idoli su njihovi srebro i zlato, delo ruku čovečijih. Psalmi 115:4.

Idoli su neznabožački srebro i zlato, delo ruku čovečijih. Psalmi 135:15. Završeni citati Biblije.

Dragi prisutni, ovo je samo deo najozbiljnijih Božijih poruka i opomena za sve one koji se klanjaju slikovitim  ikonama, idolima, bilo da su od zlata ili srebra, ili drveta ili dragog kamena, ili od bilo čega sačinjeni rukom čovečijom. Sav narod koji to čini nepoznaje Sveto Pismo, prema tome ni onoga koji Ga je napisao, kao testament za čovečije nasledstvo spasenja ili Pakla.

Zato su baš ti, na žalost najčešće inspiracija onima koji odbacuju Boga, možda su slični religiozni ljudi bili i jesu tvoja inspiracija da posumnjaš u Božiju Istinu? Zato ti kažem, nisi prvi koji to kažeš i razumem te donekle, jer si izgubio poverenje u njih, ljut si na sve one koji su te razočarali na ovaj ili onaj način; ali moje je pitanje:

Šta imaš protiv Isusa, Sina Božijeg, koji je zbog tebe napustio svoju slavu i došao u svet da umre na krstu umesto tebe? Njegova reč je Božanski autoritet. On kaže: "Zaista, zaista kažem ti ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božijeg. Sledeće kapitalno pitanje nam se nameće je ovo: "Jesam li nanovo rođen? Da li sam doživeo regeneraciju srca, potrebnu da bih postao i ja Božije dete?" Kome se Isus obraćao? Koga Biblija predstavlja sledećim rečima: "Ravi" (Učitelju) znamo da si kao učitelj od Boga došao? 

Nikodem kaže: "Ravi (učitelju) znamo da si kao učitelj došao od Boga" Jovan 3:2 Znači, imao je ubeđenje, u Isusov autoritet, bio je čak veoma religiozan, svakako da je imamo više verskih iskustava. Kada o ovome govorim, odma mi pada na pamet slika o stanju današnjeg čoveka. Intersantno je zapaziti kada upitate ljude  "Da li ste Božije dete?" 80% će odgovoriti: "Da, svakako, kada sam bio u nevolji Bog je odgovorio na moju molitvu, Bog mi je pomogao". To je moguće, ali to još nije znak novog rođenja. Bog jeste milosrdan. Svakako da si iskusio više puta u toku tvog života ono što kaže Psalam 50:15. "Prizovi me na dan tvoje nevolje, Ja ću te osloboditi a ti ćeš me slaviti". Međutim i ako to piše u Božijoj Reči, ti još uvek nemaš radost ni sigurnost da si Božije dete. Dragi prisutni Nikodem ne samo da je imamo Bibliju, već je nju odlično poznavao, bio je ekspert Biblije Starog Zaveta. Međutim Isus mu upućuje sledeći bezuslovni zahtev - Citiram: Evanđelje po Jovanu 3:5-13.

"Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije. Reče Nikodim Njemu: Kako se može čovek roditi kad je star? E da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno     od  Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi.

I Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, fijuče kao vetar a ne znaš otkuda  dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.

Odgovori Nikodim i reče Mu: Kako može to biti?
Isus odgovori i reče mu: "Ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo, i svedočimo šta videsmo, i svedočanstvo naše ne primate. Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko?  Završen citat.
                           

Nikodem je ugledna ličnost iz jevrejskog religioznog i političkog vrha, vidimo da on tajno noću dolazi kod Isusa da razgovara sa njim. Bio je farisej, član najstrožije vere Jevrejstva. Intelektualac, čovek dostojan poštovanja, Jevrejima je bio starešina i poznat kao vrlo religiozan čovek koji se strogo držao načela Zakona Biblije Starog Zaveta. Pa čak i od Isusa dobija priznanje: "Ti si učitelj Izrailjev". Bio je prvi učitelj „Zakona“, u Izraelu i verovatno ekspert starozavetne teologije. Ali, Gospod Isus mu kaže nešto što je unelo veliku zabunu i srušilo njegovo samopouzdanje. Pre nego što je Nikodim postavio pitanje Isus mu kaže: "Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije". Ovde Gospod kaže da bez novog rođenja, bez ove čudesne radikalne unutrašnje promene, nijedan čovek nije u stanju da shvati prirodu ovog carstva a kamoli da uđe u njega. Nikodim je možda mislio da treba da izmoli još neku molitvu, da uplai još koju sveću, učini još neko dobro delo i da će tada moći da uđe u to carstvo Božije. Takvo mišljenje danas imaju mnogi humani ljudi, sveštenici, političari, ekolozi, ali bez obzira na te vrednosti koje je imao Isusov sagovornik Nikodem; Isus mu daje oštar ukor rekavši da ima duhovno mrtvilo i pokvareno srce.

Ako Duh Sveti to Nikodemovo srce, i tu prirodu ne promene, on nikada neće moći da uđe u carstvo Božje, a ni bilo ko drugi sa ovoga sveta (pa ni Ti draga dušo). Biblija nam razotkriva, Nikodim je zbunjen i ne shvata jer mu je um pomračen za Božje istine: "Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?" On ne razume i pita, "Kako neko ko se već rodio može doživeti novo rođenje? Na šta mu Isus odgovara: "Zaista, zaista ti kažem: "ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije."  Da, Gospod Isus mu ovde skreće pažnju na izvor novog rođenja.

Draga dušo, to što postoje mnoge religije (denominacije) – nije znak da one govore Božju istinu. To je samo pokazatelj da u celom svetu postoje religiozne potrebe ljudi koji žele imati odnos sa Bogom, ali pod uslovom da se ne moraju menjati u svojoj grešnoj (prirodi) unutrašnjosti! Oni će se moliti, postiti, hodočastiti ali će im srca i dalje ostati religiozna, grešna, neprijateljska priroda prema Bogu. Oni će i dalje više ugađati i verovati sebi, nego Bogu, iako će u svojim očima biti nepokolebljivo uvereni da služe Bogu na ispravan način, i time će iz petinih žila nastojati da uvere one koji biblijski prepoznaju da je to što oni čine greh - kako je "njihova vera" jedina i prava vera, da su njihove religiozne slave svetinje, nad svetinjama, a da u Bibliju, tj. Sveto Pismo nikada nisu ni zavirili, ili o Bogu tek površinski znaju kroz bapske priče.

Poznato je da većina ljudi takođe ima Bibliju više kao "ukras" ili ono: "neka se nađe" ili jednostavno zbog hrišćanske tradicije.  Povodom toga želim da vam predstavim utisak jednog sveštenika u Austriji, otišao je u posetu jednoj "tradicionalnoj hrišćanki" (Radi se o svešteniku koji je bio na muci jer većina članova njegove crkve bili su dobri parohijani, ali ne i nanovo rođeni.) Ugledao je na gospođinom ormančiću Bibliju čiji je izgled jasno pokazivao da nikada nije bila otvorena. Sveštenik reče: "Vaša Biblija bi mogla da se čita". A gospođa će na to: "Taman posla, suviše je cenimo!"

Draga dušo, ako imaš Bibliju, ako je čitaš i praktikuješ ono što ona nalaže, utvrdićeš da sama činjenica što je poseduješ ne dovodi do novog rođenja, već do toga dovodi svestan akt kojim ti prihvataš Isusa Hrista kao tvog ličnog Spasitelja. Budući da Boga možemo upoznao samo kroz Bibliju, a ne kroz religije, budući da nas Sveti Duh lično osvedočava o pravim duhovnim potrebama i o Božjoj dobroti, možemo se pokoriti Svetom Duhu, i tek tada postajemo duhovni hršćani; Novorođeni Duhom. „Što je rođeno od Duha, duhovnost je“ (Jovan 3:6). Tada nismo religiozni, nego duhovni hršćani! Oni ne žive u grehu, nego životom slobodnim od greha! i To ih čini drugačijim od onih koji još nisu zaista istinski "Nanovo rođeni".

Nanovo rođeni Hrišćanin

Potrebno je nanovom rođenom verniku da se priključi jednoj Biblijskoj crkvi (zajedništvu) Vernik , koji je prošao kroz "nanovo rođenje" ima potrebu da se uključi zajednici koja veruje u celu Bibliju. Božija deca koja ostaju izolovana imaju neku vrstu boemskog hrišćanstva. Oni zaboravljaju onu veliku istinu Biblije, da jedna lokalna zajednica, potpuno bazirana na Bibliji, predstavlja vidljivu formu nevidljive Hristove Crkve. Tu vaskrsava jedna druga nevolja: Mnogi hrišćani se osećaju vema ugodno, skriveni u svojoj crkvi, zaštićeni zidovima, zidovima svoje zajednice. "To mi je dovoljno, kažu oni! Kršten sam, miropomazan sam, s vremena na vreme idem na bogosluženje. Šta Bog može još više da traži? Moj život je uredu, ne činim nikome ništa na žao".

Slabi čoveče, zar ne shvataš  da upravo takvo tvoje držanje žalosti Boga? Baš ličiš na Nikodima koji je imao sve spoljne znake koje mi nazivamo "Religija". On je išao u crkvu, ali nije bio "nanovo rođen". Nije u veri prihvatio Isusa Hrista  kao svog ličnog Spasitelja, uprkos sve svoje religije, bio je pred Bogom izgubljen čovek. Strašna je sama činjenica, da u svetu svake godine teološki (Bogoslovski) fakultet završavaju na stotine hiljada novih studenata, i od njih je samo mali broj zaista "nanovo rođenih", i samo maleni broj donosi plodove Duha, ostali su status Nikodema. Oni su samo teoretičari. To znači: "Telo bez života".

Dragi prisutni, kakva užasna stvar kada samo pomislimo da će toliki članovi crkava i verskih zajednica ići u pakao, umesto kroz novo rođenje u večni život sa Isusom Hristom. Biblija kaže: "Posle fizičke smrti čoveku "ne postoji", neko drugo posredničko mesto, čistilište, popravni ili gde se vrši servis na dušama. Ne postoji mesta gde ljudi odlaze poslie smrti za neko vreme da bi izmenuli svoj karakter. Oni koji umru a nisu "nanovo rođeni" Svetim Duhom se skupljaju pred vratima pakla, kao u (čekaonici) gde čekaju da im se otvore ta teška paklena vrata, i kada Isus siđe s neba da sudi, otvoriće se i oni  ulaze u "Ognjeno jezero". Halo, draga dušo, to je strašna istina!

Da, ne postoje mesta gde bi oni mogli izmoliti spasenje! Takođe je obaveza da znaš: "da Pakao nije samo kratkotrajna kremacija beživotnog tela, već je telo duhovno večno (neuništivo) baš kao i duh i duša", i vatra pakla je večna, i muke paklene su večne u svemu tome se samo menjaju stepeni stradanja i mučenja. Biblija vrlo jasno o tome govori da iz jednog stadiuma mučenja duše prelazi u sledeći stadium koji je sve gori, jer je služila Sotoni protiv Hrista.  Vidi u Evanđelju po Luki 16:19-31.  

Naša duboka molitva je dragi prisutni da se tvoje oči danas otvore što se tiče prpoznavanja pravog stanja tvoje duše. Moram da ti i ovo dam na znanje: "Postoje samo dva izbora. To je: "Božije carstvo, ili Ognjeno jezero". Jedno od ova dva ćeš ti izabrati. Ali to možeš samo još dok si fizički na životu. Kada nastupi smrt, sve je završeno, kaže Biblija.

Kako možeš da doživiš nanovo rođenje? 

Da li je to sada pitanje koje postavljaš sebi? Hvala Bogu, jer to znači da se već budiš iz mrtvačkog sna. Možda si bio-la ubeđen-a ovim seminarom. Nadajmo se onda da ćeš i ti proći kroz Nikodemovo iskustvo! Ko je noću došao Isusu kao običan religiozan čovek, očekivao je od njega sve drugo sem ovih reči: "Treba da se nanovo rodiš!" Zaprepašćen je tim uslovom. Zar će njegov prošli život biti označen kao potpuno uzaludan? Zna li Isus sa kim ima posla? Kakav udarac za ovog čoveka? Jednim potezom Isus briše  celu Nikodemovu egzistenciju: "Što je rođeno od tela, telo je" Jovan 3:6. U Božijim očima samo novo stvarenje ima vrednost 2. Korinćanima 5:17. Na krstu je Bog osudio svakog čoveka i svaki prestup u Isusu Hristu. Običan nevernik ili čovek religiozan samo po izgledu, to teško shvata. Vidimo kolika je to zagonetka bila i za Nikodema. A ti, šta si ti mislio o tome do danas? veruješ li još uvek da ako uradimo svo dobro koje je u našoj moći "Dobri Bog" će sve drugo?

Biblija sa smelošću kaže kroz usta proroka Isaije 64:6. sva naša pravda beše kao nečista haljina". Drugim rečima, svo dobro koje čovek čini uprljano je grehom i mora da bude obnovljeno. Teorija koja govori o "dobroj podlozi", skrivenoj u dubini ljudskog srca je samo đavolska laž. Svi naši napori da poboljšamo našu ličnost služi samo da pokrijemo leš prekrasan odećom, jer to neće oživeti mrtvog čoveka! To je Nikodem priznao pred Isusom; duboko uzbuđen zapitao je: "Kako može to biti?" Jovan 3:9. Ovde dolazimo do dela teksta veoma važnog za tebe: Kako se mogu nanovo roditi? na ovo pitanje Isus je vrlo jednostavno odgovorio i pokazao kako to treba u radosti. Hoćeš li to sada uraditi i ti da bi poslušao Gospoda? Ako pristaneš u tvom životu će se zbiti veliko čudo, novo rođenje. Da postavimo još jedno pitanje na koje bi hteo da odgovorim na dva načina:

1.Novo rođenje je samo po sebi Božiji dar, ti ga nemožeš prouzrokovati. Tvoja majka je pretrpela samrtničke bolove  da bi te donela na svet; a ti si jednostavno došao-la bez ikakve brige. To je slika, vodeći računa o pravim razmerama, drugog, novog rođenja. Neko "drugi" je ispaštao i iskrvario prikovan za drvo umesto tebe: Isus Hrist, Sin živoga Boga. On te je rodio u najstrašnijim mukama noseći na sebi grehove sveta Jovan 1:29. Njegova duša je izvršila ovo delo koje reči ne mogu nikada izraziti Isaija 53:11. On je poginuo da bi tebi dao život.

Hoćeš li sada da priznaš veličinu tvoje krivice pred Božijim licem?

Onda, podigni oči prema tom krstu gde je Bog osudio i tebe u Svom Sinu. Hoćeš li takođe da znaš koliko te je Bog voleo? Onda posmatraj ponovo krst gde je On pretrpeo tako veliku sramotu umesto tebe. Gospod Isus izražava Božiju ljubav jednom malom rečicom: "Jer Bog je toliko zavoleo svet da je dao Svog jedinorođenog Sina da bi te spasao". Zaćuti za trenutak! Gospod visi na krstu On jedini može da ostvari tvoje spasenje. Zapitaj se koliku je cenu platio spasitelj da bi tebi doneo novo rođenje. "Za tebe On je razapet visi tu kao prokletnik".  Galaćanima 3:13. Pre svega ljudi ga proklinju i rugaju Mu se, Njemu jedinom pravedniku. Zatim se suce pomračuje i zemlja zatrese matej 27; 45 i 51. Tada ga slomi bol, najstrašnije za Božijeg Sina kada uzviknu" Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio?" Što znači izvršen čin spasenja i za tebe takođe. Iz tog razloga ti nema ništa više da učiniš za tvoje novo rođenje. Isus je jedini imao moć da to uradi.

2. Možeš li da nešto učiniš za tvoje novo rođenje? Još jednom, "Ne!" A ipak od tebe zavisi da li ćeš prihvatiti nanovo rođenje ili ne. Bog je sve uzeo na sebe, kao što smo već videli, da bi te učinio svojim detetom. Šta ti ostaje da učiniš? Treba da se obratiš. "Živi sam, kaže Bog, ne želim da grešnik umre, već da se obrati, da promeni način života i da živi". Jezekilj 33:11.

Da li je samo obraćenje nanovo rođenje?

Ne! Obraćenje i nanovo rođenje su dve različite stvari. Ali pravo i iskreno obraćenje dovodi odmah do nanovo rođenja. Obraćenje čoveka "da" Bogu. Novo rođenje je Božije "da" čoveku. Ne može doći do novog rođenja bez pravog obraćenja koje proizlazi iz svesti o sopstvenom grehu. Prihvati, dakle, lično tvog Spasitelja i priđi  Mu takav kakav-a si i Gospod će te u tebi učiniti sve stvari novim.  Slušaj sada Isusa: "Dođi, kaže on u Bibliji,... ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko" Matej 18:3. Zar nećeš da dođeš i kao dete uzmeš ono što ti je pripremljeno? "Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao..." Pitam te sada: Šta je dao? Svog sopstvenog Sina. Primi, dakle, tog Isusa u tvoje srce, jer svima onima koji ga primiše dade moć da postanu deca Božija" Jovan 1:12. 

1. Test dali si Božiji? 

Znak raspoznavanja, da li si Božiji ?

Razlika u naravi grešenja. Samo je Isus Hrist savršen, i bez greha živeo u telu na ovoj zemlji. Mi svi ljudi gršimo, pa i "nanovo rođeni", vernici i sledbenici Isusa Hrista. Ali, razlika između nanovo rođenog hrišćanina, i onoga koji to nije, je ogromna. Kod onih koji nisu nanovo rođeni, greh je nešto što se podrazumeva i toleriše i uživa. Čovek sa tim shvatanjem sam sebe opravdava, pa se prsi i kaže: "Pa nisam ubio čoveka"! Pa, iako jesam odležaću ga! Srce ovakog čoveka je rastavljeno sa Bogom, koliko god je daleko sedmo nebo od zemlje, toliko je udaljen taj čovek od Boga. Ali i taj čovek treba religiznu masku. Tada takav čovek, radi okoline u kojoj živi i radi postavlja religioznu fasadu, koja će propovedati okolini da je on hrišćanin kroz svoje tradicionalno ispovedanje spolja. Ali znate zašto on to radi? To mu daje psihološki osećaj da je pred svetom ipak i on tolerisan kao hrišćanin.

Nanovo rođeni čovek mrzi na greh

on izbegava svaki dodir sa grehom. Ali, kao što sam već rekao osim Isusa Hrista niko nije savršen, pa ni nanovo rođeni hrišćanin dogod živi u ovom telu, koje je sklono grešenju. Nanovo rođen hrišćanin se oseća vrlo neprijatno kada upadne u greh. To je za njega grozan deo života, grozno stanje, jer nije njegova narav i priroda da greši, i on se tada oseća kao riba na suvom. O se oseća prljavim, njegova savest je uznemirana, on više ne spava mirno, čežne za oproštenjem i ne može da se umiri dogod ne ostavri sigurnost da mu je greh oprošten. Znate, to stanje vam je: "kao, kada bi vam neko ubacio u cipelu oštar kamenčić, ili reisneglu a vi nastavili da hodate i hodate dalje ka vašem cilju,  bez da stanete, izujete cipelu, i odbacite taj ošatar predmet koji vam nanosi neprijatn bol na stopali.  Nanovo rođeni hrišćanin zna gde je mesto za kajanje i plakanje, kod krsta pored Isusovih nogu! On zna moć Isusove krvi i uzima pravo na Božije obećanje za oproštenje kroz Isusovo delo na krstu. Gde kaže Bog: Isusova krv ima moć, čudotvornu moć praštanja za one koji se iskreno pokaju"., na čega Božiji narod kaže: "Amin!"

Zato se nanovo rođen hrišćanin iskreno kaje, a ako je greh ušao u dubinu njegovog srca, on treba i dušobrižništvo sveštenstva, gde je najvišlji sveštenik sam Isus Hrist (dušobrižnik). Nanovo rođeni hrišćanin zna da GREH RASTAVLJA čoveka sa Bogom, i to za večnost. A Bog je za nanovo rođenog hrišćanina izvor života. Kada se on rastavi kroz greh sa Bogom, on se istovremeno rastavlja sa životom, postaje mrtav i nemoćan  u duhu. Znate, Biblija kaže: "Pred Bogom nema kategorija greha, manjeg, većeg". Greh je pred Bogom greh. Plata za greh je smrt. Primer: sa Bogom te rastavlja za večnost i šalje u Pakao, ako si svome bratu rekao "ludo", a nisi mu se iskreno izvinuo, i Boga zamolio za oproštenje. Ista plata je i za ubistvo, preljubu i slično. Greh po svojoj naravi nemože imati zajedništo sa pravednim Bogom. Oni se ne trpe! Evo slikovito: "Svetlo i mrak". Primer seti se, kada uđeš u svoju mračnu prostorijui upališ svetlo, mrak nestaje. Možda sada razumeš zašto nanovo rođeni hrišćanin mrzi na greh? Ne trpe se. Recimo pre svega, da onaj ko je iskusio novo rođenje, nosi u sebi znake koji karakterišu jedan sasvim novi život. Ti znaci ne varaju. Oni su zasnovani na Božijoj Reči.

Sigurnost da se poseduje spasenje je prva posledica novog rođenja. Grešnik koji dođe Hristu pod krst, do Njegovih nogu, odjednom je ispunjen izvanrednom sigurnošću. Tu,na tom mestu ne samo da prima oproštaj za svoje grehe, već takođe i Sveti Duh. Ova nepokolebljiva sigurnost ga ispunjava radošću "sada sam Božije dete". Možda se pitaš: Otkuda dolazi ta izvesnost? U Efežanima 1:13, čitamo: "U Njemu ste vi, pošto ste čuli istinitu reč, tj. Evanđelje svoga spasenja, i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji je kapara našeg nasledstva za izbavljenje njegove tekovine, na hvalu njegove slave". Razlog ove sigurnosti je taj, što nakon što smo poverovali, Bog nas je zapečatio svojim Svetim Duhom. Bog ispunjava taj čin prema svima koji prođu kroz njegovo rođenje; oni odma postaju zajedničari Svetoga Duha čiji pečat i nose.

Koje je delo Svetoga Duha u nama? "Sam Duh Sveti tvrdi našem duhu da smo mi Božija deca" Rimljanima 8.16. Pitam te: Jesi li primila-o tu potvrdu?  Ako te neko upita: "Jesi li Božije dete?" A ti odgovarš "Ne" ili "Nadam se" ne znam još, nisi nanovo rođen i vreba te velika opsnost. Uprkos tvome hrišćanstvu, i pored, tvoje tradicionalne crkve i religioznosti, ti nemaš Isusa u tvom srcu. Draga dušo, možda si već dugo na putu hrišćanske vere a još nisi sasvim siguran da si spašen. Kako je to tužno! Čemu ti služi hrišćanastvo ako Bog Svojim Svetim Duhom nije još dobio tvoj pristanak na Njegov plan i na tvoje lično spasenje. Zar ne razumeš da je u tvome životu sve samo fasada ili iluzija, bez te suštinske stvari?

Možda začuđno kažeš: "Može li čovek da sa izvesnošću zna da li je spašen?"

Ne samo da može, već mora da to zna!

Prva poslanica Jovanova keže: "Da znate da imate večni život" 1. Jovanova 5:13. Ako biste  sada upitali nekoga do vas: "Da li ste  oženjeni ili Udati"? Šta bi ste rekli ako bih ta osoba odgovorila "Ne znam", pa nadam se, baš ću upitati nekoga ". Pomislilili biste kakav čudan odgovor, nije normalan. Naprotiv, na takvo pitanje mogu da odgovorim precizno; postoji jedan ugovor koji dokazuje da sam oženjen. Zato znam da jesam oženjen. Mnogi misle da je pretenciozno ako neko tvrdi "ja sam Božije dete". Ako biste mene posle obraćenja upitali, da li sam Božije dete? Odgovorio bih vam momentalno, iz cuga da ne razmem razlog tog mog spasenja, jer sam samo slab grešnik. Jedino moje objašnjenje je" "Bog je mene takođe voleo, da je dao Svoga Sina kao žrtvu da umre groznom smrću na krstu za moje grehe". Da, to ti kažem draga dušo: To je razlog da i ti prihvatiš taj novi život još danas", pa ćeš iskusiti realnost Božijeg spasenja

2. Test:  Ako si nanovo rođn-a? "Novi život", se vidljivo manifestuje kroz tebe i u tebi: Činjenica da je jedna osoba prošla kroz novo rođenje ne može da ostane skrivena. Vidite šta Isus kaže: "Poznaćete ih po njihovim plodovima". Matej 7:16 Ito je baš dobro. Ako si samo hrišćanin po imenu, ti se stidiš da svedočiš i ispovediš Isusa Hrista kada ti se pruži prilika, biraš najlakši put, put ugađaš onima kojima treba da posvedočiš Hrista, priklanjaš im se. Pa možda sebi kažeš: "o tome se baš sada na ovom mestu ne mora baš tako jasno i odlučno govoriti o Evanđelju! Naravno, kako neko može da ispoveda Isus ako Ga ne poseduje u svome srcu? "Onaj ko ima Sina ima život" 1. Jovanova 5:12. Draga dušo,  postavljam ti pitanje i molim te da razmisliš za trenutak:

"Jesi li prošla kroz novo rođenje? Ili si samo hrišćanin po tradiciji i imenu, ili izgledu i modi?"

U Delima Ap. 4:20 kaže: Onaj ko je nanovo rođen mora da bude Isusov sledbenik i svedok , jer Ga je doživeo kao Spasitelja i Iskupitelja. Onaj ko je nanovo rođen manifestuje Isusa Hrista celim svojim praktičnim životom, svojim rečima, svojim delima, jer sam Isus stanuje i živi u njegovom srcu vidi u Efež. 3:17; Joavan 14:23. Da možda će neko od vas reći, ali ja poznajem ljude čiji se postupci ne slažu sa njihovim rečima! Nažalost imaš pravo, jer uvek ima korova među usevom; i ti će morati da polože račune o svojim postupcima pred Isusomvim Sudom kaže Biblija u 2. Kor. 5:10, ali to što ima takvih ne manja ni u čemu situaciju. I neopravdava tvoj stav, da bi ti ostao takav i grešnik. Ispravimo veliku grešku da verujemo da je dovoljno da budemo upisani kao članovi jedne crkve ili jedne verske zajednice, pa da budemo hrišćani. Za Boga nije najvažnije kojoj kongreciji pripadaš,  za Njega je važno da zna šta si ti. Ovde mislim na jednu devojku koja je bila tako šarmatna, svi su je voleli, bila je vrlo pobožna, član evanđeoske  crkve, biblijski krštena, miropomazana. Pevala je u crkvenom horu, čitala Bibliju svaki dan i ponekada slala po malo novca misiji.

Jedne noći usni čuda san. Sanja da je umrla i da se nalazi pred nebeskim vratima, spremna da uđe. Mislila je da za nju drugačije nemože biti već da mirno prođe kroz vrata. Ali jedan anđeo joj prepreči put i upita je za ime. "Ja sam Marta, odgovorila je". Anđeo uzme knjigu, pogleda i odmahujući joj glavaom reče: "Vaše ime nije u ovoj knjizi, vi ste izgubljeni!" Ona živo odgovori: "To nije moguće, mora da je neka greška, pogledajte još jedanputa i to malo bolje. Anđeo nastavi da traži, ali njezino ime nije našao. Onda joj ozbiljno reče: "Vaše mesto nije ovde, vi prpadate nižem predelu". devojka u očajanju, uzviknu: "Pa šta sam uradila da zaslužim propast?" Anđeo joj odgovori: "Vi niste izgubljeni zbog ong što ste učinili, već zbog onog što niste učinili; vi ste propustili da primite Isusa Hrista kao vašeg ličnog spasitelja kao što kaže u Jovanu 1:12. Devojka se probudi užasnuta. Dragi prijatelji! Srećom to je bio samo san. Ali ipak bez oklevanja, ona kleče pored svog kreveta i pomoli se:

"Gospode Isuse, dolazim k tebi kao grešnica koja zaslužuje pogubljenje, hvala Ti što još nije kasno, umro si na krstu strašnom smrću za moje grehe, o kako te je bolelo! Danas te primam u moje srce". Pitam vas dete koje majka donosi na svet. Koji je najvažniji znak života kod tog malenog bića? Ono zaplače, vrisne! A ako ne viče, postoji bojazn da je rođeno mrtvo. Utoliko više je istina prilikom novog rođenja, nanovo rođena osoba takođe viče, svedoči o čudesnom životu koji je dobila i potvrđuje ga doslednim ponašanjem. Svakako da sada znaš da li si nanaovo rođen ili nisi.

Po čemu se prepoznaje osoba koja je prošla kroz ovo vitalno iskustvo?

Uporedićemo je sa zvanicom na svadbi. Zvanica se prepoznaje na samo po blistavom licu već i po cvetu koju nosi na reveru; i sve zvanice se raduju zajedno i znaju da su svi zajedno pozvani. Tako je isto i sa Božijom decom kada su zajedno, svi znaju da su nova stvorenja. Skoro se može reći da se karanfili vide i mirišu. Tako isto, Isusov Duh kaže našem duhu da smo deca Božija. Ista vatra gori u srcima: "Kako spasiti duše za Hrista". Možda ima prisutnih koji, pošto su ovo čuli, gube malo svoju sigurnost. Reći će: " Ali ja takođe verujem, imam veru; svi mi imamo istog Boga". Svakako, samo ti nedostaje taj važn znak raspoznavanja. Vera sama po sebi nemože učiniti da se ti nanovo rodiš. Predpostavimo da sam pošao na put, gledam red vožnje, treba da uzmem voz tog i tog časa. Svakako verujem da je red vožnje tačan. Da li je ipak dovoljna samo ta vera da me dovede do cilja? Ne, ta vera mora da pređe u delo koje će konkretizovati stvar. Dakle, dolazim na stanicu zbog tog što verujem voznom redu i penjem se u voz koji sam izabrao. U tom trenutku moja vera postaje efikasna za mene, jer je propraćena aktom koji iz nje proističe. Draga dušo, čemu ti služi vera u Boga i Bibliju ako se ne usuđuješ da lično napraviš neophodan korak prema Isusu Hristu? Dobro je da o tome pročitaš u svojoj Bibliji Jovan 1:12; i Jakov 2:19 Dođi još danas pod krst, klekni pred Isusove noge koji je dao život za tebe!

3. Test: Ako si nanovo rođn-a poseduješ molitveni duh. Kao što čovek živi samo dok diše, isto tako može da ima duhovni život samo ako se moli. S razlogom se kaže da je molitva disanje duše. Molitva je manifestacija Božijeg života u hrišćaninu, ona predstavlja neophodnu vezu sa živim Bogom. Pitam te: Da li se ti moliš? Evo zašto sam te to upitao. Biblija označava čoveka koji nije nanovo rođen kao mrtvog zbog njegovih prestupa i grehova. Vidi u Efežanima 2:1. Mrtvac se nemiče. Kada govorimo o molitvi ne mislim na molitvu za stolom, ili pred spavanje, čak ni na onu koja se penje iz naše duše Bogu kada smo u opasnosti ili nesreći, iako ona izvire iz dna srca. Želim da ti govorim o zajedničkoj molitvi sa drugim hrišćanima. Predpostavimo da neko dođe kod mene na razgovor, imam iskustva u lečenju duša kroz biblijsku molitvu, ako posumnjam da je ta osoba nanaovo rođena, dobijam objašnjenje na kraju razgovora, sada treba samo da predložim: "Hoćete li da se sada pomolimo zajedno?" Tada će zavladati ne prijatna tišina i najčešće dobijam odgovor: "Više bih volela-o da se molim kući sam-a". Isti je slučaj na molitvenim sastancima neke zajednice-crkve zasnovane na Bibliji.

Ovaj znak se pokazuje kao negativan ili pozitivan. Dragi prisutni: "Jedna zajednica je živa, ne ako ima veliki broj članova na službi, već pre svega ako ima ljude koji se mole na tim molitvenim sastancima. Ima malo života gde je molitveni sastanak slabo  posećen i unapred se može reći da tu nema velikih događaja, a tamo gde se vernici ne mole uopšte , tu crkvu ili tu zajdnicu možemo uporediti sa muzejom. Prijatelju - prijateljice, nazivaš se hrišćaninom, ali imaš li molitveni duh? Jer ako si ponovo rođen, to nisi ti koji se moliš, već Duh Božiji u tebi, po Rimljanima 8:26. a onaj koji nema Božiji Duh, nema ni molitveni duh. Moguće je da je sada ovde prisutno Božije dete koje se malo moli na molitvenim sastancima, ili nimalo. Tvoje primedbe su dobro poznate, stidljiv si, ženiraš se ne vidiš tvoje mesto na moltvenom sastanku. Misliš na tvoje susede koji bi bili začuđeni ako bi ti otvorila-o usta i ne možeš dobro da se moliš. Zar nevidiš kliko si još vezan-a sputan-a i kakav greh nemarnosti činiš. Na više mesta u Delima apostolskim zapisano je da:

"Svi jednodušno su bili istrajni u molitvi" Vidi u  Dela 1:14; 4:24 Najdublji uzrok zbog koga još nemamo duhovni preporod dijaspore južnoslovenskih naroda u Švajcarskoj je u tome  što se mnogi vernici ne mole. Dok mnogi napuštaju ličnu molitvu, mnogo više ih otsustvuje sa zajedničkih molitvenih sastanaka, jer ima Božijih obećanja koja su vezana za jednodušne molitve jedne zajednice. Sotona želi da ti nikada ne prekoračiš prag prostorije u kojoj se tvoja braća i sestre mole zajedno. Konstatujemo da svojim odbijanjem da se mole u zajednici, neki hrišćani su prepreka između izgubljenih duša i Boga, i tako doprinose sotaninoj pobedi nad dušama. Brate, Sestro, pokaj se zbog toga propusta i požuri da se pridružiš molitvenom sastanku tvoje crkve, zajednice i kućene grupe u osnivanju crkve. Kao što kaže u Otkrivenje 3:20. Pusti Svetoga Duha da uđe sada u tvoje srce, pa ćeš i ti imati takođe taj znak za raspoznavanje u sebi dok se budeš molio ustrajno, ovo će ti posvedočiti svi oni koji to imaju.

4. Test:  Ako si nanovo rođen-a ti si gladan Božije Reči.  Koliko je ovaj znak istinit i neosporan! U Evanđelju po Jovanu 6:48. Isus kaže: "Ja sam Hleb-Kruh Života". Čovek koji se naziva hrišćaninom a nije nimalo gladan Božije Reči, nije doživeo nanovo rođenje. Kako je sa tobom? Slušaj: "Onaj čiji život ističe iz Boga mora da se hrani božanskom hranom." Primer: "Kad neka beba izgubi apetit, kod roditelja se pojavljuje prirodni strah. Svaki put kada bi prišli detetu merili bih ga da vide da li je dobio ili izgubio svaki gram, jasno je ako dete ne jede ono umire". Pitam te: "Da li je Božija Reč za tebe hrana bez koje nemožeš da živiš"? Biblija kaže "Ko ima Isusa ima život" 1. Jovanova 5:12, a ko ima život mora takođe da se hrani Biblijom. Biblija nam dalje kaže u  Jovan 5:39, "pregledajte Pisma, jer mislite da imate u njima život večni, a ona svedoše za mene". Ovo znači: "Onaj ko se zadovoljava samo prisustvom u crkvi, sličan je neopreznom čoveku, pošto se dobro najeo u nedelju, smarta da je uzeo dovoljno hrane za čitavu svoju sedmicu. Otsustvo ovog važnog znaka gladi za Božijom Rečju, demonstrira hrišćanstvo koje je samo obična fasada, samo forma pobožnosti. Takvi hrišćani samo po imenu samim tim pokazuju da je njihova religioznost okrenuta drugim stvarima, ta činjenica pokazuje da još nisu prošli kroz nanovo rođenje.

Njihov najveći interes je da izbrišu granicu izneđu sveta i hrišćanskog života. Dok njihva spoljašnost odgovara religioznim formama, Njihovo srce pripada ustvarnosti svetu, tako da je svet crkva a crkva je postala svetovna. Možda,  draga dušo i ti pripadaš jednom takvom hrišćanstvu? I znam već tvoj odgovor: " Zar ne sme da ima nešto više od života? "Ipak čoveku nije zabranjeno da ide u kino! Dobar film nikome neškodi. Čovek može da pristojno pleše i da bude ipak dobar hrišćanin". Moj odgovor je sledeći: "pravac u kome idu tvoje misli nepogrešivo pokazuje u kom stepenu ti poseduješ Isusa. Onaj ko je prošao kroz nanovo rođenje ne može više da trči za svetovnim stvarima. On je u svetu, istina, ali ne svetski. Isus Hrist je bit i cilj celog života. Sve što bi moglo da ga spreči da sledi taj program, udaljava ga od Isusa; dok se hrišćanin po imenu pita: "Na kolikoj udaljenosti od sveta mogu da se nalazim i da u njemu uživam?" Onaj ko je nanaovo rođen upitaće se: "Koliko mogu da se udaljim od sveta da bih bolje služio Isusa Hrista?"

Sa kakovom jasnoćom govori Biblija u Jakovu 4:4. "Vi preljubočinci, ne znate li da je ljubav prema svetu neprijateljstvo Bogu? Jer ko hoće svetu prijatelj da bude neprijatelj Božiji postaje". Ti sada misliš da poseduješ nešto od života, ali nemaš ništa od onoga koji je rekao: "Ja sam život". Reci mi da li je svet uneo mir u tvoje srce? Znam tvoj iskren odgovor, svakako glasi "ne". Nekada sam voleo svet, obišao sam ga uzduž i popreko. Hteo sam da u svemu uživam, moram priznati prostran svet mi nije doneo nikakav mir mome tako malenom srcu. Od kada sam primio Isusa Hrista za mog ličnog Spasitelja, ne da imam nešto od života, već iomam Isusa Hrsita, koji je: "Put , Istina i Život". Zar nećeš i ti danas da priđeš Isusu i da mu poveriš svoje srce? A  tvoje jadno licemerno hrišćanstvo okačiš o ekser i zaboravi ga, jer ono te može odvesti samo u večitu propast. Reci sada u veri: "Evo moga srca, o u tvojoj milosti uzmiga sa svim što mu nedostaje, dajem ti ga onako kako mogu". I pošto si se potpuno predao Njemu sa svim onim što jesi i što imaš, On će se takođe potpuno predati tebi. Samo tada i samo tako ćeš postati Božije dete, nanovo rođeno od Boga, Božije dete i bićeš srećan.

5. Test:  Ako si nanovo rođene izložen si jakim napadima neprijatelja. Mir na groblju je mir smrti. A gde ima života ima i borbe. Čovek koji je svestan da je vaskrsnuo sa Isusom Hristom, odnosno nanovo rođen, posta je predmet žestokih sotonskih napada. Đavo će se potruditi da ga odvoji od njegovog Gospodara, ako pitaš kako? Grehom naravno, to je njegov najpoznatiji stil. Posla će protvnike koji će ga ogovarati zbog njegove vere ili će mu naprotiv došapnuti: "Nikad ništa dobro od tebe ne će biti; vidiš kako si bedan i slab". A vodiće ga na pervezne misli i instinkte. Hrišćanin koji je to samo po imenu, nema čega da se plaši. Najgore što može da mu se dogodi to je da ga muči savest. Hrišćanin koji se samo tako zove, ne treba da se boji đavolovog carstva, jer čovek koji nije prošao kroz nanovo rođenje nema Sveti Duh čija snaga ruši đavolova utvrđenja i pošto je pod đavoljom upravom, ovaj ga ostavlja na miru. On ga vodi i u izvesnim prilikama mu pokazuje da je pod njegovom vlašću.

Pravo Božije dete je naprotiv, uvek budno, u ofanzivi i aktivno protiv carstva tame. Poslanica Efežanima u šestoj glavi mu daje oružije. On zna da ga je Gospod ostavio na zemlji da objavi "Dobru Vest" -Evanđelje oslobođenja i spasenje zarobljenim dušama. Njegovo "da" Isusu Hristu je aktivno, ali i prema tome i "ne" đavolu takođe. Iskreni tj. "nanovo rođeni vernik", najviše će biti napadnut u svom molitvenom životu, jer vernom i usrdnom molitvom duše se otimaju đavolu. Primetićeš da Sotona upotrebljava tvoje neprijatelje da ti se odupre. Koji su ti neprijatelji? To su religioznini ljudi. Najveći neprijatelji na zamlji Isusa Hrista nisu bili grešnici, naprotiv, oni su ga sledili, dok su Njegovi najveći neprijatelji bili religiozni učitelji (sveštenstvo -sinod onog vremena) i obični religiozni ljudi. Oni su ga na kraju i raspeli na krst. Isto je i danas, ništa se nije promenulo. Dragi brate, Draga sestro, bićete poniženi i proganjani od strane prividnih hrišćana koji u svom srcu nemaju Hrista.  Dragi u Hristu, znate li gde idete? nezaboravite Sotona se zadovoljava vašom udobnošću; ako neprođete kroz nanovo rođenje, jednog dana ćete pripasti Sotoni, neprijatelju vaših duša.

Povodom toga da vam ispričam ovaj događaj. Evangelista (Moody) nam piriča istoriju jednog Afrikanca nanovo rođenog vernika. Bilo je to u vreme robovvlasništva, i sam naš crni brat bio je rob dok ovo govori. Jednoga dana je otišao sa svojim gazdom u lov. Gazda je bio nevernik ali miran i pobožan (religiozan) rob ga je nervirao. Putem se rugao robu govoreći mu: " jednoga dan si mi pričao o Isusu Hristu i rekao si mi da te  je Sotona užasno napao. Ne  razumem sasvim dobro.  Ja koji sam, prema tvojoj teoriji, nevernik, pripadam đavolu. Međutim, on me ni malo ne ženira i nenapada". Naš crni brat poče da se moli da bi znao mudro da mu odgovori. Ali , pre nego što je imao vremena da išta kaže, prolete jato divljih pataki; njegov gospodar opali iz puške i nekoliko pogođenih ptica pade na zemlju. Gospodar mu povika: "Požuri! Požuri i trči za patkama koje su još žive, inače će pobeći daleko. Možeš ostaviti one koje su već mrtve,  njih u svakom slučaju imam". Crnac izvrši naređenje i donese svom gospodaru nekoliko ranjenih patki.  Onda mu reče: "maločas si me pitao zašto đavo proganja mene a ne tebe. Mislim da si mi naredio isto što i đavo naređuje u tvom slučaju. "Brzo uhvati žive ljude, mrtve imam tako i tako". Čoveče grešniče! Isus te voli, dozvoli da te spasi pre nego što bude kasno.

6. Test:  Ako si nanovo rođen možeš da pobediš iskušenje i greh. Pobeda, to je slavni rezultat Hristove žrtve na krstu. Kada je uzviknuo "Sve je izvršeno!", pobedio je Sotonu, greh i smrt. Svi oni koji su prošli kroz nanaovo rođenje, rođenje Isusovim Duhom, takođe su pobednici u Hristu. Kada neprijatelj napada jedno Božije dete, ono je svesno svoje slabosti i svoje nemoći, ali to ga ne zaustavlja, već se zahvaljuje Bogu na pobedi koju mu je Isus dao  vidi u: Rimljanima 7:25. Da li je čovek zbog toga postao jači? Ne, jer vidi prisustvo greha u sebi. Može da se bori kako hoće, ništa ne može učiniti protiv sile greha. Svaki napor je bezkoristan. Možeš da kažeš: činim sve što mogu da bih bio pravi hrišćanin. Ali, tvoja dobra volja i tvoji pokušaju su uzaludni. Sotonina moć je suviše velika po meri običnog čoveka.  Kako pravo Božije dete odnosi pobedu? Kroz prisutnost Isusa Hrista u sebi! "Hrist u meni", to je garancija za pobedu u svakodnevnom životu kaže apostol Pavle u Rimljanima 8:10.

Draga dušo: Novo rođenje nije neka teorija, to je radikalna promena u čovečijem srcu. Isus Hrist, koji je i sam Bog, nastanjuje se u tvojoj ličnosti kroz Svetoga Duha. On je taj koji odnosi pobedu, koji pobeđuje kroz onoga koji je nanovo rođen. Kakva ludost misliti i moliti se kao što čine mnogi hrišćani: "Gospode, zar nećeš da me već jednom oslobodiš"? Ti zaboravljaš, darga dušo, da sam Isus živi u tebi. Sve u tebi stremi i čezne grehu. Šta radiš kad te spopadne bes, kada nemaš dovoljno ljubavi prema svojem bližnjemu, kada se blud i škrtost pojave u tebi? Kažeš onu čuvenu: "Borim se". Pa baš zato trpiš poraze, umesto da odneseš pobedu. U trenutku iskušenja, pre nego što si počinio greh, trebalo bi da kažeš Gospodu: "Gospode Isuse, zahvaljujem ti se što živiš u meni i što si ovu pobedu odneo na Golgoti!" U tom trenutku imaš pobedu i đavo je pobeđen.

A ti hrišćanine po imenu, zar ne primećuješ da ti nedostaje najvažnije biće? Isus!

Ti ga poznaješ, čuo si o Njemu, čak su te kao bebu krstili u Njegovo ime. Ti sve veruješ, sa svim se slažeš, čak malo i sa onim što kaže Božija Reč; ali sve je to kao različita jela nekog menija. Sam jelovnik sa ispisanim imenom jela ti nedaje da jedeš. Tvoja glad nije utoljena i ti nemaš ništa! Kako si srećan. Čak iako si čuo o Isusu to nije dovoljno da budeš spasen. Čuo si priču o krstu a nemaš pobedu nad grehom. Možda si često plakala-o nad tvojim okorelim strastima! Veruj, znam o čemu govorim! Sve sam to lično pretrpeo. Pokušao-la si da skineš jaram, ali Sotona ti se podsmevao. Njemu je svejedno ako se ti zoveš hrišćanin, ako i čuješ poneku propoved ili ako si kršten ili nisi,  sve ga to ostavlja spokojnimi i neuzbuđuje se. Može te držati u mreži i pored tvoje religije koja ga nimalo ne uznemirava. Ali će te izgubiti onog momenta kada budeš došo-la pod krst kraj Isusovih nogu, i kada tu tvoji problemi budu našli rešenje. Zašto onda nastavljaš dalje da živiš u tvojoj prividnoj religiji i tvojoj spostvenoj pravdi? Da, zašto? Zašto se većina religioznih ljudi drži na rastojanju od novog rođenja?

Da li je to greh oholosti? Ko god dođe krstu osuđuje samoga sebe i smatra kao da je nadnjim izvršena smrtna kazna. Bog osuđuje celog čoveka (duh, dušu i telo), ali ga osuđuje u Isusu Hristu. Zato čovek može da kaže sa radošću da dođe ka krstu, jer nema više osude za one koji su u Isusu Hristu. Čitamo u Rimljanima 8:1. Presuda čoveku grešniku je već donesena i izvršena. Na krstu on gubi svoj bivši grešni život, onaj koji mu daje Isus vidi u Jovan 10:28. Ali, ovde nalazi velika prepreka za oholo čovečije srce. On je spreman da vodi pobožan život, ali samo mali broj ljudi odlučuje da se pokloni pred krstom kao grešnik svestan svojih greha. Jesi li i ti jedan-a od tih što oklevaju? Onda ostaješ jadan, i bedan grešnik, zatvorenik i izgubljen. O, pokloni se još danas, ti grešna dušo, ohologa stasa i zapevaj: Na tvoj poziv, Gospode, dolazim takav-a kakav-a sam i primam spasenje u Tvojoj krvi Isuse. Tada možeš reći sa apostolom Pavlom: " Slava neka je Bogu koji nam je dao pobedu kroz Gospoda našega, Isusa Hrista" 1. Kor 15:57.

7. Test:  Onaj koji je nanaovo rođen čeka sa radošću i sa gorećom željom u srcu ponovni Hristov dolazak (vaznesenje pravih vernika), a  Ti? Planovi nanovo rođenja mogu se dokazati sa tri događaja koja su se zibla u osobi: "Spašen od greha, od vlast Sotone, od osude i od smrti". "Ima puninu Svetoga Duha". Ranije sam često posećivao jednog vernika čije je lice blistalo od radosti. Često je govorio: "Gospod dolazi uskoro!" To me je nerviralo i odgovarao sam: "To može da bude tako daleko, o Njegovom povratku govorilo se još u doba Napoleona". Koji je bio razlog takog mog postupanja? Još nisam bio spreman da se susretnem sa Gospodom! Znamo da je Isusov povratak blizu i da može doći po svoje svaki momenat, jer je rekao: "A kada se ovo počne zbivati: "Ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje" čitamo to u  Luka 21:28. Pod "ovo" On podrazumeva znake koji se zbivaju u našim danima, naročito veliki znak "Izrael". Konstatujemo da u svim zemljama, oni koji su ponovo rođeni gledaju nebo sa žarkom željom i kroz Svetog Duha kažu: "Amin, dođi, Gospode Isuse!"

Živimo u jednom veličanstvenom vremenu, jer se biblijski vreme ispunjava pred našim očima! Mi očekujemo Isus Hrista svakog časa (Vaznesenje). Povratak Gospoda u slavi na ovu našu zemlju podvučen je u tristotine pasusa Novog Zaveta. Očekuješ li Gospoda sa radošću ili tvoje srce brže kuca pri pomisli da bi mogao da te iznenadi danas? Ako je to tvoj slučaj, nedostaje ti poslednji važan znak novog rođenja i novog života. Istorija sveta već označava ponoć Čovečanstvo posrće pred onim što će se desiti. Prisustvujemo začeću novih vremena. Pošto Hrist bude uzneo svoje, biće užasnih kazni. U Evanđelju po Mateju, u 25-oj glavi, stih 6, nalazimo sledeće reči: U sred noći neko povika: "Evo mladoženje, hajdete mu u susret!" A u stihu 10: "...one koji behu spremne uđe s Njim na svadbu i vrata se zatvoriše!" Jesi li spreman-a? Obrati pažnju na sledeći uslov: "Vaistinu, vaistinu vam kažem, ako se neko nerodi nanovo, ne može videti carstva nebeskog"  Ovo je Božija Reč u Jovan 3:3.

 

Presudno upozorenje Biblije!  
Onaj ko ljubi Isusa Hrista kloni se greha.
Greh rastavlja čoveka sa živim Bogom. Plata za greh je PAKAO. Poslušnost Božijoj Reči je: "Večni Život" u zajedništvu sa Bogom. Amin! 

Draga čitateljko, Dragi čitatelju, Ako si čitanjem ovog seminara (propovedi) upoznla-o Gospoda Isusa Hrista, našeg Spasitelja i ako si Ga primila-o u svoje srce, ako si postaola-o Božije dete, javi nam se E-mailom ili... Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli da se zajedno radujemo sa Božijim anđelima u Božijoj milosti.

Odgovara - Misionar: Nikola Mijatov-Meister

 

Poslednje ažuriranje četvrtak, 18 novembar 2010 14:40