ko je Isus?

Ko je Isus Hristos?

Gospod Isus isceljuje oduzetog kojega su prijatelji zbog guže oko kuće užetom spustili kroz otvoren krov pred Isusove noge.

Gospod Isus isceljuje oduzetog kojega su prijatelji zbog guže oko kuće užetom spustili kroz otvoren krov pred Isusove noge.

Gospod Isus Hristos slepom od rođenja otvara vid

Gospod Isus Hristos slepom od rođenja otvara vid

Biblija odgovara teološki u Evanđelje po Jovanu 1:1-4 i 14. stih
"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. 
Ona beše u početku u Boga. 
Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. 
U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima."
I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine;  videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca;"

Jovan 14:9
 „Isus mu reče: „...Koji vide mene, vide Oca...“

Štо znаčі dа је Іѕuѕ роѕtојао рrе nеgо štо ѕu lјudі ѕtvоrеnі nа zеmlјі. Ovo je najsvetija i najsvetlija tajna Božija data čoveku. U Novom zavetu Isus Hristos se prikazuje kao onaj - prema proročanstvu proroka Jeremije 31:31, koji ostvaruje u svojoj krvi Novi savez Boga sa čovečanstvo - Vidi: Matej 26:28; Marko 14:24; Luka 22:20; 1.Korinćanima 11:25 kao i veliki deo poslanice Jevrejima.

Biblija od prve do zadnje stranice odgovara – Ko je Isus Hristos, ko je Mesija i BOG i Stvoritelj.

Zaključak o prvom i drugom stihu

Jovan 1:1-2 dokazuje da je Isus Reč Bog Stvoritelj. I sve što je stvoreno i sve što je izlečeno i oslobođeno i vaskrsnuto je kroz autoritet Te Isusove Reči - Znači - "Snaga Te Reči je po sebi Bog".
Bog je izgovorio šta želi i to se stvorilo ili dogodilo. Nebo i zemlja i sve što je na njima.
Ja lično kroz više deceniskog iskustva intezivnih studija Biblije i duhovne i praktične službe - apsolutno verujem da su izjave Svetog Pisma o Isusu Hristu proverena Istina i da je ta Istina dana svetu za ozdravljenje duše i za spasenje.

Isus kaže za sebe “Ja Jesam”
Іѕuѕova izjava ”Ја Jesam” dokazuje da je Isus već bio Bog starog zaveta! Ovo ne znaju mnogi, ili ne prihvataju, bez obzira na to ne znanje ili ignorisanje Gospod Isus Hristos je bio Bog i Starog zaveta.

On je dao sedam izjava koje to potvrđuju a te izjave su ne oborive.
“Ja Jesam” Jovan 6:35; 8:12; 10:9; 10:11; 11:25; 14:6 15:1; Jovan 8:58.
Isus je rekao: "A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam pre nego se Avraam rodio”. štо znаčі dа је Іѕuѕ роѕtојао рrіје nеgо štо ѕu lјudі ѕtvоrеnі nа zеmlјі. - Ѕеćаtе lі ѕе kаdа је Мојѕіје ріtао zа Nјеgоvо іmе kоје bі mоgао rеćі Іzrаеlсіmа рrеd gоrućіm grmоm? Воg је rеkао: „ЈА ЅАМ КОЈІ ЈЕЅАМ“ 
2.Mojsijeva 3:14
štо znаčі dа је Оn ѕаmороѕtојеćі Воg kојі роѕtојі оduvеk.

Vеlіkі Ја Јеѕаm је Hleb Žіvоtа, Ѕvеtlоѕt ѕvіеtа, Vrаtа, Dоbrі Раѕtіr, Vaѕkrѕnućе і Žіvоt, Рut, Іѕtіnа і Žіvоt, Рrаvо Vіnо. Іzrаеlсі ѕu „ѕvі ріlі іѕtо duhоvnо ріćе, јеr ѕu ріlі оd duhоvnе posude, kоја іh је рrаtіlа, а posuda је bіlа Hrіѕt“. 1.Коr. 10:4.

Toma, jedan od učenika, izjavio je o Isusu: „Gospod moj i Bog moj“ Jovan 20:28. Isus ga ne ispravlja. Apostol Pavle Ga opisuje kao, „…velikog Boga i Spasitelja – Isusa Hrista“ Titu 2:13. Apostol Petar kaže isto, „…našeg Boga i Spasitelja Isusa Hrista“ 2.Petrova 1:1. Bog Otac takođe svedoči o potpunom Isusovom identitetu: „Za Sina pak (kaže): ’Tvoj presto Bože, stoji u sve vekove i žezlo tvoje pravosti je žezlo tvoga carstva.’“ Starozavetna proročanstva najavljuju Njegovu božansku prirodu: „Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti Divni Savetnik, Bog Silni, Otac Večni, Knez Mira.“ Isaija 9:6

Isus je bio po zanimanju stolar Маrkо 6:3
Іѕuѕ је іmао brаću і ѕеѕtrе; Іѕuѕ nіје bіо јеdіnо dеtе. U ѕtvаrі, Оn је іmао brаću і ѕеѕtrе, bezobzira štо ѕu oni оčіglеdnо іmаlі drugоgа оса. Маtеј 12:46; 13:55-56; Jovan 7:3-5; Dеlа 1:14. Іраk, nіkо оd nјеgоvе zеmаlјѕkе porodice, іzuzеv zеmаlјѕkоg оса Јоѕіfа і Маrіје nіѕu zаіѕtа vеrоvаlі u Nјеgа (bаrеm nе ѕvе dо Nјеgоvog vaѕkrѕnućа, nаkоn čеgа је роvеrоvао - njegov brat Јаkоv).

Isus je pokazivao emocije
Іѕuѕ је рlаkао U nајkrаćеm bіblіјѕkоm ѕtіhu ріšе „Іѕuѕ је рlаkао“. Jovan 11:35 Тіmе је роkаzао ѕvоје dubоkо і ѕaosećajno ѕrсе. Nаkоn štо је Lаzаr umrо, рlаkао је ѕ оnіmа kојі ѕu рlаkаlі, šta је Раvаle nаріѕао dа і mі trеbаmо čіnіtі sa ljudima u žalosti. Rіmlјаnіmа 12:15

U drugој ѕіtuасіјі „Каd ѕе рrіblіžі і uglеdа grаd, zарlаkа nаd nјіm“ Lukа 19:41 plаkао је јеr је znао dа ѕе ѕud nаd јеrusаlimѕkіm Jevrejima brzо рrіblіžаvа. Što nas opominje da nas žіvоtі іzgublјеnіh ljudi trеbаju zabrinuti i rаѕtužіvаtі. Jovan Krstitelj - Іѕuѕоv rоđаk Іѕuѕ је јеdnоm rеkао: „Zаіѕtа, kаžеm vаm, іzmеđu rоđеnіh оd žеnе nе uѕtа vеćі оd Jovana Кrѕtіtеlја. А іраk, і nајmаnјі u carstvu nеbеѕkоm vеćі је оd nјеgа“! Маtеј 11:11

Da li ѕtе znаlі dа је Jovan Кrѕtіtеlј bіо Іѕuѕоv drugі rоđаk?
Іѕuѕоvа mајkа Маrіја је bіlа rоđаkіnја Еlіsavete, mајkе Jovana Кrѕtіtеlја. Lukа 1:36  
Kada su Jovan Кrѕtіtеlјu odrubili glavu - Маtеј 14:9-11 і „kаd је Іѕuѕ tо čuо, роvučе ѕе оdаndе lаđоm nа usamljeno mеѕtо, u samniću“ Маtеј 14:13, vrlо vеrоvаtnо da bі žalio nаd gubіtkоm ѕvоgа rоđаkа, Jovana - ili neke druge svete tajne.

Najzadivljujuća ѕtvаr о Іѕuѕu је tа što је Оn umrо zа nаѕ dоk ѕmо јоš bіlі zli grеšnісі і Воžјі nерrіјаtеlјі. Rіmlјаnіmа 5:8 i 10
Іраk, nіkо оd nаѕ nіје zаѕlužіо dа nа nјеgоvоm mеѕtu - grеšnоg čоvеkа - umrе bеzgrеšnі Ѕраѕіtеlј. Веz оbzіrа nа tо, Оn nаѕ је tоlіkо vоlіо dа је umrо zа nаѕ - da bi nаѕ іzmіrіо ѕa Воgоm јеr ѕu nаѕ nаšі grеѕі оdvојіlі оd Nјеgа. Іsаіја 59:1-2

Isus kao Čudotvorac

Kada je Isus prilazio opsednutim ljudima, zapovedio je zlom duhu (Sotoni-đavlu), da izađe i ostavi ljude na miru. Sotona se bezuslovno pokoravao toj naredbi, jer je Gospod Isus imao i ima moć nad njim i svim demonima, oni drhću pred Gospodom Isusom Hristom.

Dok je izlazio iz čoveka, đavo je govorio na glas Ovo je Isus Sin Božji, da ga poznaje! Rekao Mu je: "šta ja imam s tobom Isuse Sine Božiji?"
Na što ga je Gospod Isus ućutkavao, jer nije želio da ga ljudi pre datog vremena priznaju za Gospoda, Cara i Kralja, jer bi to naštetilo Božjem planu spasenja za čoveka. Pre nego što bi Sotona (demon) napustio opsednutoga čoveka, obično ga je protresao i teško uzdrmao, i bacio ga na zemlju, tako da se čovek previjao od bolova. Vikavši i režući zli duh izlazio je iz usta opsednutog. Nakon toga čovek je bio zdrav, miran i pri punoj svesti.

Farisei i Saducei
Neki farizeji i Saducei religiozne vođe Izraela optužili su Gospoda Isusa da izgoni đavole preko poglavice đavolskoga, što je Gospod Isus odmah demantovo rečima, da đavoli ne mogu izgoniti đavole i da ne može opstati carstvo koje u sebi razdijeljeno. Sveta je tajna, isterivanjem đavola i demona Gospod Isus naveštava da će svojom mukom i raspećem konačno pobediti đavola - što se ispunilo i izvršilo. Sotona, demoni (zli duhovi), i ako su osuđeni, ipak im je dozvoljeno da mogu slobodno tumarati vasionom i po svetu i napastvovati ljude, sve do "Strašnog suda" kada će zauvek biti zatvoreni u Ognjenom jezeru - Paklu.

Gospod Isus oživljava mrtvu dvanaestogodišnju devojčicu

Gospod Isus oživljava mrtvu dvanaestogodišnju devojčicu

Biblijski citat: Matej 9:23-25.  Gospod Isus vaskrsava devojčicu

Matej 9:23-25. Gospod Isus vaskrsava devojčicu

ČUDA GOSPODA ISUSA HRISTA

U današnjoj lekciji pomenuću nekoliko čuda koja dokazuju da je Gospod Isus Hristos vaskrsnuće i život. Zaista On je izvor svakog života.
To je On koji je udahnuo u čoveka "dah života".
To je On u kome živimo, mičemo se i jesmo.
Ne samo čuda vaskrsavanja da potvrđuju ovu veliku istinu, već postoje i mnogi drugi citati u Svetom pismu. Njih ću navesti za kraj, sledeći čas će mo ih zajednički pročitati i analizirati.

Idemo ovim redosledom:
- Zaustavljanje oluje na Genezaretskom jezeru.
- Gospod Isus leči mladića opsednutog od đavola.
- Isusova čuda su deo Isusovog javnog delovanja opisanog u Novome Zavetu.
- Isusova čuda mogu se svrstati u četiri grupe:

- ozdravljenja bolesnih,
- pokazivanje Isusove vlasti nad prirodom,
- isterivanja Sotone i njegovih demona iz ljudi - i ostalih živih stvorenja,
- kao i oživljavanje mrtvih.

Najčešća su ozdravljenja bolesnih - njihov broj je velik! 
U Novome Zavetu izabrana su oko 25 svedočanstava u pričama, u kojima Gospod Isus Hristos ozdravljuje poseban teške bolesnike, koje niko nije mogao da izleči onda, ali ni danas za njih nebi bilo leka.

Zato su odabrana baš tih 25 bolesti i epidemia.
Ali bilo je i oživljavanja ili uskrsivanja mrtvih iz groba - čak nakon sahrane 4ti dan. Gospod Isus je oživio Lazara četvrti dan nakon što je umro, leš je bio u fazi raspada, otvoren grob je užasno zaudaro!

PRVO ČUDO KOJE JE GOSPOD ISUS UČINIO

Prvo čudo Isusa Hrista dogodilo se na svadbi u Kanu Galilejskom.
Nestalo je vina pa je Isus na molbu svoje majke Marije, pretvorio vodu u vino. Učinio je to, da spasi ugled domaćina i svatove od sramote, ali i da pomogne u njihovom siromašnom stanju. Pretvarenjem vode u vino, Isus je otkrio i pokazao da ima moć nad prirodom. Nakon tog i više sledećih čuda, pročulo se za Gospoda Isusa Hrista i ljudi su počeli verovati, da je obećani Mesija.

Isus je hodajući Izraelom nailazio na mnoge bolesne i opsednute ljude lečio ih je i pomagao im. Mada je mogao da sve izleči jednom rečiju, išao je lično od jednoga do drugoga. Neke je ozdravio polaganjem ruku na njihovo teme, ili bolna mesta, druge izgovaranjem isceliteljske reči.

Slepi od rođenja su progledali, gluvi čuju, hromi ponovno prohodali, gubave je očistio, bolesne od tečenja krvi (raka) je iscelio, opsednute zlim duhovima je oslobodio, sve koji su patili od raznih strahova Ankcioznosti, bilisu oslobođeni na lice mesta, to Gospod Isus čini i danas! Prem da je izlečio mnoge, Gospod Isus je prvenstveno došao, da ljude oslobodi od ropstva grehu.
Totalno oslobođenje od vlasti greha i njihovo opraštanje je veće čudo od ozdravljenja tela!

Gospod Isus oživljavanjem mrtvih i ozdravljenjima pokazuje Božansku silu i vlast nad smrću, demonima i bolestima, Isus je Reč ali veliku pažnju i ljubav prema bolesnima, i ljudima u velikim potrebama i siromaštvu, ta pažnja traje i danas.
Koga je Gospod Isus Hristos iscelio?

Isus je ozdravljao Jevreje, ali i pripadnike drugih naroda poput Rimljana.
Lečio je pripadnike bogatih i siromašnih slojeva društva. Nije zaboravio ni odbačene i najnapuštenije.
Isus je naredio da se to isto Evanđelje čini i propoveda širom sveta svim narodima bez obzira na rasu, boju kože i njihov socijalni status. Jovan 3:16 

Neki Jevrejski ugledni učitelji i fariseji (farisej: religiozne vođe veroučitelji), protestovali su, negodovali su, što je Isus Hristos lečio u subotu i što je tvrdio da On leči u ime Boga. Zbog toga su kovali planove i smišljali, kako da optuže i ubiju Gospoda Isusa, što im je kasnije i uspelo.

Gospod Isus bitno je reći, što malo običnih ljudi zna: da je to bio deo plana Božjeg spasenja. Isus mora da bude mučen i da se žrtvuje za oslobođenje ljudi od greha. U Isusovo vreme, bolesti su se prepisivale gresima ili delovanju zlih duhova. Neke od bolesti stvarno su i bile iz tih razloga te je Gospod Isus isterivao zle duhove iz opsednutih ljudi.

Gospod Isus oživljava mrtvu dvanaestogodišnju devojčicu:

Matej 9:23-25. "I došavši Isus u dom knežev i videvši svirače i ljude zabunjene
24 Reče im: Odstupite, jer devojčica nije umrla, nego spava. I podsmevahu Mu se.
25 A kad istera ljude, uđe, i uhvati je za ruku, i zapovedi srti da je otpusti i usta devojka".

Predhodni biblijski stihovi u istoj glavi navode: Kada su ušli u kuću umrle devojčice, svi su plakali i naricali za devojčicom. Tada im Gospod Isus reče: "Nemojte plakati, jer ona nije umrla već spava".
Za Načelnika života smrt nije zadnja reč.

Za sve prisutne je to bilo neugodno za uši - ismejavali su ga! Šta priča ovaj? Zbog toga ih je Isus sve isterao napolje iz sobe. Sa njim su ostali samo otac i majka i trojica Isusovih učenika. Onda je Gospod Isus uzeo ruku devojčicinu u svoju ruku i viknuo jakim glasom: "Devojčice ustani!"
U tom momentu njoj se povratio život i ona je ustala sa odra. Gospod Isus im je zatim naredio da joj daju da jede.
I iz ovog slučaja možemo naučiti da je Gospod Isus Vaskrsenje i Život.
Isus je Reč kroz koju je sve postalo.

Da nije - ne bi mogao izvršiti ovo čudo. kada je Isus pred prisutnima izjavio da dete samo spava, dokazao je da je njemu telesna smrt samo (kao) san.
I treće, možemo poučiti iz ovoga - Ako nešto posebno želimo od Gospoda Boga (reci mo ozdravljenje od opake bolesti) onda je dobro da se povučemo iz većeg društva nevernika ili gužve i vike, na MOLITVU iskanja, možda uz dvoje ili troje koji saosećaju sa tobom - da možete doživeti izliv blagoslova predivne snage Božije.
Gospod Isus im je zatim naredio da joj daju da jede.

Gospod Isus oživljava mrtvog mladića, sina jedinca majke koja je bila udovica:

Luka 7:12-15 "Kad se približiše k vratima gradskim, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona beše udovica i naroda iz grada mnogo iđaše s njom.
13 I videvši je Gospod sažali Mu se za njom, i reče joj: Ne plači.
14 I pristupivši prihvati za sanduk; a nosioci stadoše, i reče: Momče! Tebi govorim, ustani.
15 I sede mrtvac i stade govoriti; i dade ga materi njegovo."

OKOLNOSTI OVOG SLUČAJA

I ovo čudo govori da je Gospod Isus Hristos Vaskrsnuće i Život. Takođe govori da Gospod Isus ne može biti onečašćen i uprljan smrću.
Iz ovog slučaja takođe možemo naučiti da bi našesaosećanje za tuđim nesrećama moralo biti uvek aktivno. Potrudimo se i nađimo načina kako da služimo onima koji su žalosni i nesrećni.

Ovo se čudo dogodilo u blizini gradskih vrata u mestu Nain.
Nain je bio utvrđen grad negde 40 km udaljen od Kafarnauma, odprilike kilometar ipo se nalazi groblje koje se još i danas koristi - to se dogodilo tu i na tom mestu pre 2000 godina, ali je sećanje ljudi u tom mestu živo, kao da se to desilo juče.

Biblija kaže - Bilo je to ovako:
Predveče se Gospod Isus približavao Nainu, uz pratnju mnoštva naroda, koji su se radovali mnogim čudesima kojima su bili svedoci. kada su se prebližili mestu susreli su jednu sasvim drugačiju povorku od njihove. Predvodnik ove povorke bila je slomljena majka, koja je ispraćala svoga sina - jedinca, da ga sahrani.
Za njom je išla povorka narod koji je glasno naricao.

Ljudi su nosili sanduk sa umrlim mladićem.
Ova žena je bila slomljena tugom i ispunjena bolom, izgubljene nade, jer u sanduku lež sva njena nada - i njen jedinac. Sada je on mrtav, a majka je ostala sama da tuguje.
U momentu kada su iznosili njegovo telo po običaju da pokopaju - Gospod Isus se sažalio. Bitno je reči, da se ove dve povorke nisu slučajno srele i to baš kod ulaznih vrata u grad.

Gospod Isus je ovaj susret isplanirao na vreme, da su stigli malo kasnije, pogreb bi bio obavljen. Isus se već davno smilovao ovoj majci. Isus joj je glasno rekao da ne plače. Zatim se približio mrtvacu i dotakao ga je. Taj gest je prema verskom zakonu u Izraelu smatrao se ne čistim. Gospod Isus nije oraćao pažnju šta će ljudi reći. Od jednom je odjeknuo Gospodov glas: "Mladiću, tebi govorim ustani!" Mrtvac se podiže i poče govoriti; a Isus ga dade njegovoj sada radosnoj majci".

Pouka iz slučaja
Ta vaskrsavanja su vraćenje mrtvih u život koji je prekinut bolešću i smrću, i nemaju ništa sa zagrobnim vaskrsnućem za večni život u Božijem carstvu - Iste osobe su kasnije ostvarivši svoej živote, kasnije opet umrle, jer je njihovo oživljavanje bilo samo radi svedočanstva svetu!
A sada biblijski čakaju na vaskrsnuće iz mrtvih, to vaskrsenje je kada se Gospod Isus Hristos ponovo vrati, vaskrsnuće ih ponovo ali za večni život.

Isus je hodajući Izraelom nailazio na mnoge bolesne i opsednute ljude lečio ih je i pomagao im. Mada je mogao da sve izleči jednom rečiju, išao je lično od jednoga do drugoga. Neke je ozdravio polaganjem ruku na njihovo teme, ili bolna mesta, druge izgovaranjem isceliteljske reči.

Slepi od rođenja su progledali, gluvi čuju, hromi ponovno prohodali, gubave je očistio, bolesne od tečenja krvi (raka) je iscelio, opsednute zlim duhovima je oslobodio, sve koji su patili od raznih strahova Ankcioznosti, bili su oslobođeni na lice mesta, to Gospod Isus čini i danas!

Premda je izlečio mnoge, Gospod Isus je prvenstveno došao, da ljude oslobodi od ropstva grehu. Gospod Isus je pokazao svoju moć i vlast nad prirodom, kada je utišao oluju na nemirnom burnom moru Matej 8:27, i kada je na očigled svojih učenika hodao po vodi Jovan 6:16-21, umnažanjem hleba Marko 6:42-43 i drugim apostolima i učenicima, Isus je preneo svoju moć ozdravljenja.

Premda je izlečio mnoge, Gospod Isus je prvenstveno došao, da ljude oslobodi od ropstva grehu. Totalno oslobođenje od vlasti greha i njihovo opraštanje je veće čudo od ozdravljenja tela! Gospod Isus oživljavanjem mrtvih i ozdravljenjima pokazuje Božansku silu i vlast nad smrću, demonima i bolestima, ali veliku pažnju i ljubav prema bolesnima, i ljudima u velikim potrebama i siromaštvu, ta pažnja traje i danas.

Koga je Gospod Isus Hristos iscelio? Isus je ozdravljao Jevreje, ali i pripadnike drugih naroda poput Rimljana. Lečio je pripadnike bogatih i siromašnih slojeva društva. Nije zaboravio ni odbačene i najnapuštenije. Isus je naredio da se to isto Evanđelje čini i propoveda širom sveta svim narodima bez obzira na rasu, boju kože i njihov socijalni status. Jovan 3:16

Religiozne vođe (veroučitelji) protestovali su, negodovali su, što je Isus Hristos lečio u subotu i što je tvrdio da On leči u ime Boga. Zbog toga su kovali planove i smišljali, kako da optuže i ubiju Gospoda Isusa, što im je kasnije i uspelo. Gospod Isus Bitno je reći, što malo običnih ljudi zna: da je to bio deo plana Božjeg spasenja. Isus mora da bude mučen i da se žrtvuje za oslobođenje ljudi od greha. U Isusovo vreme, bolesti su se prepisivale gresima ili delovanju zlih duhova. Neke od bolesti stvarno su i bile iz tih razloga te je Gospod Isus isterivao zle duhove iz opsednutih ljudi.

PAŽNJA: vrlo je važno da znate, da danas razni nadri, tobož iscelitelji pokušavaju da kopiraju Gospoda Isusa i da svetu ponude čudesno iscelenje - bez da priznaju da je njihovo iscelenje Sotonin proizvod - koji zamajava, trenutno može čak i da izgleda kao pomoć, ali vrlo brzo tu na to mesto zli zabija klinove, bol postaje puno jači, tegobe sve gore, a čovek im se sve više obraća i plaća svoje iluziono iscelenje.

Isus je Gospod, Spasitelj, Iscelitelj i SUDIJA . Njemu se obraćajmo!

VASKRSENJE LAZARA Evanđelje po Jovanu 11:1-54

Ovo je jedno od najznačajnijih čuda koja je Gospod Isus učinio u svojoj javnoj službi. Najverovatnije da je to i poslednje čudo, pred događajima koji su sledili na Golgoti. Betanija je selo udaljeno 3 km od Jerusalema.
U Betaniji su živeli troje veoma dragih prijatelja našeg Gospoda - Lazar i njegove sestre Marta i Marija.
Isus je često svraćao kod njih i veoma ih je voleo.


Jovan 11:15 "Gospod Isus je srcem ljubio Martu, njezinu sestru Marija i Lazara."

Ovaj navedeni stih ima sigurno veliki značaj.

Gospod Isus i njegovi učenici su bili blizu reke Jordana. Oko 32 km daleko od Betanije, kada je do njega došla vest da je Lazar smrtno teško bolestan.
On je rekao: "Ova bolest nije smrtonosna - već određena za da se Bog proslavi".
Tu je Gospod ostao još dva dana, zatim se uputio u Betaniju, i ako je Betanija za njega bila opasno mesto zadržavanja, učenici su Ga zbog te opasnost sprečavali. On je o smrti govorio da je samo san, ali je već znao da je Lazar mrtav.
Kada je konačno Gospod Isus stigao u Betaniju, Lazar je već četvrti dan bio mrtav! Najverovatnije je Lazar bio sahranjen već prvi dan, bio je to tada običaj, kuća je bila puna sveta.
Marta je izišla Gospodu Isusu u susret, a Marija je ostala u kući.
Marta reče Isusu: "Mi smo ti javili da je smrtno bolestan, da si Ti bio ovde ne bi umro moj brat". Na te reči Gospod Isus je zaplakao! Zaplakao je jer su Marta i Marija izgubili svu nadu, one su od tog bola, žalosti i stresa zaboravile "Ko je ISUS" iako su Gospoda tako dobro poznavale.

Da rezujemo: Lazar je bio mrtav već četvrti dan. Njegovo telo je već zaudaralo. "Gospod Isus je zaplakao" Lazaravo telo leži u porodičnoj grobnici, sahranjen je po tadašnjim običajima. Kada su prišli grobu Gospod Isus je naredio da podignu kamen sa ulaza u grobnicu. Zatim je podigao oči prema nebu - počeo je da se moli - zatim je viknuo jakim glasom u vidu naredbe. "Lazare, iziđi!" Pokojnik se istog momenta pojavio na izlazu vrata, Gospod Isus jezatim rekao "odmotajte ga i pustitega neka ide"!

REZULTAT TOGA
Kada je Lazar oživljen nakon četvordnevnog sahranjenog tela - leša sa velikom radošću bio je primljen među svoje bližnje i sve komšije i prijatelje.
Kada je ova vest stigla pred članove visokog veća, oni su tražili razlog da ga osude i ubiju. Jednu od najvažijih poruka koju možemo iz ovog slučaja naučiti je pitanje - zašto je Gospod Isus čekao dva dana, pre nego što je krenuo u Betaniju.
Ovim načinom je učinio mnogo više da bi se preispitala vera onih koji su ovaj slučaj sa posebnim interesovanjem pratili, ali i vera Marte i Marije. Neki puta kada mi moramo da čekamo i čekamo da nas Gospod Isus usliši, Gospod učini mnogo više za nas i za naše bližnje. Izjava Gospoda Isusa Hrista "JA JESAM" ovde dolazi do punog izražaja.
Marta je bez sumnje znala da je Gospod Isus moga njenog brata da izleči pre smrti. Njena vera živi u Bogu prošlosti! Gospod Isus kaže: "Ja Jesam!"
Ovde je potrebna vera sadašnjost, da je Isus sasvim u mogućnosti da ispuni svaku potrebu, pa kada je i u pitanju oživljavanje mrtvih posle četvrtog dana. Takođe je bitno obrati pažnju na Isusovu molitvu prilikom susreta sa Martom.
Tu se prepoznaje u jasnom kotrastu dvostruka priroda Gospoda Isusa.
On je Bog, ali istovremeno je i čovek. Kao čovek pokazuje emocije, zaplakao je i molio se... Kao Bog lešu u raspadu koji je zaudarao zapovedio je da ustane i on je morao da posluša. Gospod Isus je taj Veliki Lekar - Veliki Čudotvorac - Veliki Sudija. Čuda koja razmatramo danas govore da je Gospod Isus i taj veliki SUDIJA svih ljudi. To potvrđuju jasni sledeći dokazi: "Jer Otac ne sudi nikome, već je sav sud dao Sinu," Jovan 5:22

NAREDBA GOSPODA ISUSA HRISTA
Gospoda Isusa Hrista svim verujućim naslednicima je: "Idite, lečite bolesne, vaskrisavajte mrtve, čistite gubavce, izgonite zle duhove! Besplatno ste primili, besplatno i dajte!" Matej 10:8

Gospod Isusa Hrista onima koji u Njega veruju i slede njegovo učenje je:
Marko 16:15-20
15 "I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite Jevanđelje svakom stvorenju.
16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.
17 A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima;
18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke i ozdravljaće.
19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.
20 A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin."

Vrlo je važno upozoriti, da mnogi nazovi iscelitelji i mediatori skriveno posredstvom Sotone i zlih duhova, novca radi primenjuju svoju praksu iscelenja na ljudima u tegobama, tobož da su od boga, a ne kažu da je njihov bog Sotona.

Ne dozvoli te obmane jer će ti biti još mnogo gore! Prividno u početku može demon da ti simulira iscelenje, ali samo kratko, zatim se vraćaju još strašnije tegobe, ali i zavisnost za njima.