pazi na znake

Pazi na znake

"I na ovo treba da pazite znajući svoje vreme, da je već došao čas da se probudite od sna; jer sad nam je spasenje bliže nego onoga dana kad smo poverovali." Rimljanima13:11

Svuda oko nas postoje znaci da možda živimo u poslednjoj generaciji, tj. u generaciji koja će i doživeti Drugi Hristov dolazak.

Znakovi vremena pokazuju, da vrata nebeske slave samo što se nisu otvorila i da ćemo možda veoma skoro "videti Cara u krasoti Njegovoj." Isaija 33:17. Novorođeni hrišćani s pravom imaju blagoslovenu nadu u Njegov Drugi dolazak, jer je njima ovaj "dan D" sigurno bliže nego što je to bio kad su poverovali i primili Hrista. Rimljanima13:11
Čudnovato, koliko se proroštava u Bibliji ispunilo ili se danas ispunjava na naše oči. Užas ratova, milioni izbeglica kao nikada do sada, glad i beznađe, Cunami i ekološke katasrofe biblijskih razmera, razne epidemie (KORONA VIRUS - KOVID 19) Materijalizam, Ankcioznost i ludila su eksplodirala širom sveta, telesnost i seksualna razuzdanost, koje bi se i životinje postidele, samo su neki od znakova ovog našeg vremena, a to su sve bila i "normalna ponašanja" čovečanstva uništenog potopom kao i stanovnika Sodome i Gomore.

Isus govori o tome: "I kako je bilo u vreme Nojevo onako će biti u dane Sina čovečijeg: Jeli su, pili su, ženiše se, udavahu se do onog dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve. Tako kao što bi u dane Lotove:

"Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo, do dana kada je Noje ušao u plovilo. Onda je došao potop i svi su se podavili. Slično je bilo i u Lotovo vreme: jelo se i pilo, prodavalo i kupovalo, sadilo i gradilo. A na dan kad je Lot izašao iz Sodome, s neba je počeo da sipa oganj i sumpor i sve ih pobio." Luka17:27-30

U Starom zavetu za ovo Nojevo i Lotovo vreme se konstatuje:
"A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja." 1.Mojsijeva 6:11
"I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle."
1.Moj.6:51

Ko bi rekao pre samo 30-ak godina, tako reći za samo jednu generaciju, da će homoseksualno ponašanje biti javno prihvatano i pravdano?
Ko bi onda pre 30-ak godina i pomislio da će neki gresi ili ponašanje biti danas slobodno promovisana i podsticana, a tada su bila sramotna, pa čak i zakonski zabranjivana. Linija između moralnog i nemoralnog kao da više ne postoji. Dakle, ovo je jasan znak "Lotovih dana", i znak skorog dolaska "Sina čovečjeg". Crkva Isusa Hrista nije pošteđena težine koju donose ovi Lotovi dani, čitamo:
"A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske." 1.Timotejeva 4:1
"Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe, i odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama."
2.Timotejeva 4:3-4
"I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge." Matej 24:11

Hristovo Evanđelje je na udaru, Crkva je na udaru, od strane raznih religijskih mikseva koje donosi ovo "novo doba" (New Age).
Ovo vreme zahteva od crkve da se vrati Božjoj Reči, da je uči i studira, temeljno i predano. Da bi mogla biti u stanju razlikovati nauku đavolsku od nauke Božje, i tako sačuvati sebe u milosti Božjoj. Sve veća pokvarenost ljudi je još jedan znak da živimo usred Lotovih dana, čitamo:
"A ovo znaj, da će u poslednje dane nastati teška vremena. Ljudi će, naime, biti samoživi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulnici, roditeljima nepokorni, neblagodarni, bezbožni, bez ljubavi, nepomirljivi, opadači, neuzdržljivi surovi, bez ljubavi prema dobru, izdajnici, naprasiti, naduveni, koji više vole slasti nego Boga, koji imaju obličje pobožnosti, ali su se odrekli njene sile; i ovih se kloni." 2.Timotejeva 3:1-5 
"I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih." Matejej 24:12 


Razne "crne hronike" i tabloidi svedoče o tome koliko je ljudsko srce u današnje vreme postalo crno i zlo. Užas.
No, bez obzira na sve, Biblija nas uči "da se radujemo njegovom dolasku" 2.Timotejeva 4:8; "da ga čekamo" Jevrejima 9:28 da imamo pouzdanje, tj. "da se uhvatimo za nadu koja nam je dana, koji imamo kao tvrd i pouzdan sidro duše..."Jevrejima 6:18-19
Ovaj dan bi trebalo da nas izazove na veće posvećenje, "učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu, čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista." Titu 2:12-13
Da nas izazove i na jačanje zajedništva i brigu za naše u Hristu: "nego jedan drugog savetujući, toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni." Jevrejima10:25
Da nas "gurne" u dublje zajedništvo sa Hristom, u poznanje Njegove volje: "ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku!" 1.Jovanova 2:28

I da do kraja budemo optimisti, usred propadajućeg sveta: "A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše." Luka 21:28 
Isusov skori povratak bi trebao biti crkvi najjači podsticaj za zadobijanje duša, žrtvovanje, stremljenje k probuđenju i na svako misionarsko delovanje!
"Evanđelje za svako stvorenje" je još uvek važeći Hristov nalog - zapovest. Marko16:15; Matej 28:19

Materijalizam, beznađe i poplava greha treba da otvore put evangelizaciji. Formalnost i legalizam Crkve treba da otvori put ognju probuđenja. Mi svetu dugujemo Evanđelje! U svetlu Hristovog skorašnjeg povratka moramo preispitati svoje životne prioritete, i to u svetlu pitanja: "Hoće li On biti zadovoljan sa našim sadašnjim životom, službom, posvećenjem ili davanjem?"

Molitva se mora vratiti na svoje pravo i prvo mesto, jer nam je potrebna nova agonija za izgubljene duše, agonija koju sam Bog oseća.
Molitva za delovanje Svetog Duha među nama, jer naša bogosluženja su često tako plitka i površna, poput loše izrežiranih pozorišnih komada, da nikoga ne dotiču. Danas, mi moramo ponovo otkriti i obnoviti poruku
Dela apostolskih. Potreban nam je sveži vetar i oganj iz dana Pedesetnice. Potrebna nam je nova objava našeg veličanstvenog Hrista, u svoj Njegovoj beskrajnoj lepoti, slavi i sili. Bog i dan danas želi činiti novo delo. On želi učiniti korenito delo, i to iznenada. 2. Dnevika 29:36 
On je uvek voljan i spreman. Probuđenje se ne može proizvesti, niti odglumiti; ono se mora pokajnički izmoliti kod Boga. 2. Dnevnika 7:14.
Izmoliti zaplačimo nad sobom i oterajmo našu odavnu mlakost. Neka nam Bog oprosti to naše jeftino posvećenje i površno predanje koje zadovoljno troši gomile para i vremena na sebe a Bogu daje bedne ostatke i suviške.

Ako se danas ozbiljno ne posvetimo Velikom Hristovom nalogu?
Kad' ćemo? Mora li to Bog poslati vatru progonstva na naše crkve da bismo se probudili na hitne zahteve ovog poslednjeg vremena?
Sledimo uski put pokajanja natrag do Golgote, put sa kojeg smo možda davno zašli. Popnimo se natrag do slavnih visina gde Bog susreće dušu. U svetlu Isusovog povratka, donesimo odluku da ćemo dati naše najbolje za Njega. Neka Bog ponovo oživi naša srca, prosvetli naše umove i zapali naše duše novom predanošću nezavršenom zadatku evangelizacije sveta.

GOSPOD ISUS BRZO DOLAZI
Ovi teški i žalosni dani zahtevaju sveti život i krajnje nastojanje da se propoveda Evanđelje izgubljenima, kako u našem komšiluku tako i do kraja zemlje. Hrist je platio cenu da bi kupio naše spasenje. Platimo i mi cenu, da bi Gospoda Isusa Hrista mogli proslediti dalje - kako to kaže moto: "šalji dalje" ili "širi dalje“.