biblijski brak

Biblijski brak

Biblijska odgovornost muža i žene                

Otvori Sveto pismo, 1.Mojsijeva 2:21-24  žena je stvorena od Adamovog rebra; nije od noge - da bude rob mužu; niti od glave - da vlada nad mužem, nego od rebra, blizu srca, da bude voljena. Sveto pismo, Efescima 5:21-33

Muž daje smer svojoj porodici.  
Prema biblijskom standardu, muž je taj koji od Gospoda prima uputstva za svoju porodicu. Avraama je Bog uputio da ostavi svoju zemlju i pođi u zemlju koju je Bog izabrao. 1.Mojsijeva 12:1   

Jakova je Gospod uputio da dođe u zemlju svog oca Isaaka 1.Mojsijeva 31:3. Josifa, Marijinog muža, Bog je uputio da pobegne u Egipat kako bi zaštitio svoju porodicu. Mateju 2:13. "Čovek je glava ženi" ; Kološanima 3:18-21;
1.Korinćanima 11:3; 8-12

Kao što glava mora da pazi na celo telo pre nego što pokazuje pravac, tako i muž mora da bude osetljiv na potrebe svoje žene i dece, kao i na uputstva koja prima od Boga, da bi bio duhovni vođa svoje porodice.

Muškarac koji živi u potpunoj podređenosti Hristu, znaće da upravlja životom svoje porodice na način koji je ugodan Bogu. Isus Navin 24:15
Muž je odgovoran za osiguranje materijalnih potreba u porodici, kao i za zaštitu svoje porodice. Muž je pozvan da ljubi svoju ženu, kao što Hristos ljubi Crkvu. Efescima 5:25-28

Muž pokreće na iskazivanje ljubavi.
Njegova ljubav je požrtvovana, odnosno, trpi radi dobrobiti svoje žene. Njegova ljubav ohrabruje ženu u njenoj zajednici s Gospodom, tako što oboje proučavaju Reč Božiju, njom se čiste i hrane.

Biblija o odgovornosti žene Novi zavet ne uči da žena manje vredi od muškarca Galatima 3:28. Vođstvo koje ima muž je stvar odgovornosti i ispravnog poretka.

Svaka zajednica mora da ima vođstvo, a Bog je izabrao da muž bude vođa svoje porodice. Žena sledi vođstvo muža svojom predanošću. Efescima 5:22- 24; i Priče 31:10-31 je opis "vrsne žene" koja zaslužuje pohvalu.

Prema Svetom pismu, Тitu poslanica 2:3-5, starije žene treba da podučavaju mlađe da ljube svoje muževe. Način njihovog življenja mora da bude dostojan poštovanja, ne smeju da ogovaraju ili da se prepuštaju piću. Priče Solomunove 12:4; 18:22; 19:13-14; 21:9 i 19; 25:24; 1.Korinćanima 14:34-35; 1.Тimoteju 2:9-15.  

Uzrok problema u braku može da bude nedovoljna komunikacija, prezauzetost, finansijske teškoće. Muž i žena treba da budu u stanju da sa svojim bračnim drugom, više nego s bilo kim drugim, podele svoje radosti i tuge, teškoće i nade, kao i svakodnevne sitne probleme.

Problemi u porodici mogu da nastanu i zbog preterane aktivnosti van kuće. Na primer, otac sve snage ulaže u svoj posao i ostavlja malo vremena za sebe, ženu i decu 1.Тimoteju 5:8.

Muž i žena moraju zajednički da rade na planiranju porodičnog budžeta koji će odgovarati njihovim zahtevima i potrebama, tako da budu zaštićeni od tereta dugova koje je teško otplatiti.

Najbolji temelj je dosledno odvajanje deset procenata porodičnog prihoda za Gospoda, u skladu s učenjem Svetoga pisma. Sveto pismo, Priče 3:9 -10; Prorok Malahija 3:10. 

Gospod je rekao da će da ispuni sve naše potrebe ako smo Mu verni. Luki 6:38 
Bog ne želi da budemo zabrinuti u vezi sa materijalnim bogatstvom, već želi da se pouzdamo da će se On pobrinuti za naše svakodnevne potrebe 1.Тimoteju 6:7-10  i 1.Petrova 5:7, učenjem Svetoga pisma Priče 3:9-10; i Malahija 3:10.  

Gospod je rekao da će da ispuni sve naše potrebe ako smo Mu verni. Evanđelje po Luki 6:38. 

Dragi čitatelji, za veće saznanje o zajedništvu između Vas i Boga, preporučujemo da otvorite pokazan link .
Klikni i otvori .......