ko su 144'000?

Ko su 144'000 - Objašnjenje

Kniga Otkrivenja je uvek bila izazov za tumače. Knjiga je prepuna živopisnih slika i simbolizma koje ljudi različito tumače u zavisnosti od njihovih predrasuda u pogledu na knjigu u celini. Postoje četiri glavna pristupa tumačenju knjige Otkrivenja:

1) preteristi (oni koji smartaju da su se svi ili skoro svi događaji u Otkrivenju već dogodili do kraja prvog veka);
2) istoricisti (koji na Otkrivenje gledaju kao na pregled crkvene istorije od apostolskih vremena do danas);
3) idealisti (oni koji na Otkrivenje gledaju kao na prikaz borbe između dobra i zla);
4) futuristi (oni koji na Orkrivenje gledaju kao na proroštvo o budućim vremenima).

Od svih četiri, samo futuristi pristupaju tumačenju Otkrivenja na isti gramatičko-istorijski način kao ostatak Pisma. Isto tako, taj pristup se slaže sa tvrdnjom samog Otkrivenja da se radi o proroštvu. Otkrivenje 1:3; 22:7,10,18,19
Tako da odgovor na pitanje “ko su 144'000?” zavisi od toga koji pristup tumačenju knjige Otkrivenja izaberete. Sa izuzetkom futurističkog pristupa, svi drugi pristupi tumače 144'000 simbolično, kao predstavnike crkvei sam broj 144'000 je simboličan broj jedne celine, tj.
Crkve. Ipak kada pogledamo bukvalno na stih:
“I čuh broj zapečaćenih: sto četrdeset i četiri hiljade zapečaćenih od svih plemena sinova Izrailjevih” Otkrivenje 7:4, vidimo da ništa u ovom pasusu ne navodi na tumačenje da su 144'000 bilo šta drugo osim bukvalni broj Jevreja -12'000 uzetih od svakog plmena “sinova Izraeljevih.” U Novom zavetu ne postoji jasan tekst koji kaže da je Crkva zamenila Izrael.

Ovi Jevreji su “zapečaćeni”, što znači da imaju posebnu Božiju zaštitu od svih božanskih sudova i od Antihrista da bi ispunili svoju misiju tokom vremena nevolje Otkrivenje 6:17, u kome se ljudi čude ko može da izdrži gnev koji će doći). Period nevolje je period od 7 godina u budućnosti tokom koga će Bog doneti božanski sud protiv svih koji su ga se odrekli i u kome će dovršiti svoj plan za spasenje Izraelske nacije. Sve ovo će se desiti u skladu sa Božijim otkrivenjem proroku Danijelu Danijel 9:24-27. Tih 144'000 Jevreja su nešto kao “prvi plodovi” Otkrivenje 14:4 otkupljenog Izraela o kome se prethodno prorokovalo, Zaharija 12:10; Rimljanima 11:25-27 i njihova misija je da evangeliziraju svet posle uznesenja i objavljuju "DobruVest" tokom perioda nevolje.
Kao posledica njhove službe, milioni--“ mnogi narod koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika” Otkrivenje 7:9 -- će doći do vere u Hrista.

Veliki deo konfuzije koja se odnosi na 144'000 je posledica lažne doktrine Jehovinih svedoka. Jehovini svedoci tvrde da su 144' 000 krajnji broj onih koji će sa Hristom vladati na nebu i provesti večnost sa Bogom. 144'000 su ono što Jehovini svedoci zovu nadom neba. Oni koji nisu među 144'000 će uživati u onome što oni zovu, zemaljska nada - raj na zemlji kojim vlada Gospod Isus Hristos i 144'000.

Očigledno je da su Jehovini svedoci uveli sistem kasti u život posle smrti sa vladajućom klasom (to su 144'000) i onima koji su potčinjeni. Biblija ne uči ovakvu “dualističku klasnu” doktrinu. Istina je da će prema Otkrivenju 20:4 biti onih koji će vladati u hiljadugodišnjem carstvu sa Gospodom Isusom Hristom.
Ovi ljudi će biti ljudi iz Crkve (vernici u Gospodu Isusu Hristu), Starozavetni sveci (vernici koji su umrli pre Hristovog prvog dolaska), i svetaca nevolje (oni koji su prihvatili Gospoda Isusa Hrista tokom nevolje). Ipak, Biblija nigde ne stavlja numeričko ograničenje kada se radi o ovoj grupi ljudi. Isto tako, hiljadugodišnje carstvo je različito od večnosti, koja će se dogoditi posle završetka hiljadugodišnjeg perioda.

Tada će Bog prebivati sa nama u Novom Jerusalimu. On će biti naš Bog i mi ćemo biti Njegov narod Otkrivenje 21:3. Nasledstvo koje nam je obećano u Gospodu Isusu Hristu i zapečaćeno Svetim Duhom Efescima 1:13-14 će biti naše, i mi ćemo svi biti sunaslednici sa Gospodom Isusom Hristom. Rimljanima 8:17