novi Jerusalim

Opis Novog Jerusalima

Izraz „Novi Jerusalim“, koji se u Svetom pismu spominje dva puta, odnosi se na grad koji predstavlja „Nevestu“ Gospoda Isusa Hrista - sledbenici koji idu na nebo da bi vladali s njim u Božjem Kraljevstvu. Otkrivenje 3:12; 21:2 
Sveto pismo ove sve ljudi naziva Hristovom nevestom.

Činjenice o Novom Jerusalimu

Novi Jerusalim se nalazi na nebu. Svaki put kada se u Svetom pismu spominje Novi Jerusalim, kaže se da on silazi s neba, gde anđeli čuvaju njegove kapije. Otkrivenje 3:12; 21:2, 10, 12 
Pored toga, zbog svoje veličine on skoro i ne može postojati na zemlji. Naime, ovaj grad ima oblik kocke, a obim njene osnove iznosio je „dvanaest hiljada stadija“ Otkrivenje 21:16. ovo je verovatno
simboličana mera svete tajne Božije. (Pr. Biblija kaže, za Boga je - jedan dan, kao za čoveka 1000 god.) Prema tome proračunu, dužina njegove stranice bila bi 2'304 kilometara, što znači da bi se u visinu protezao čak u svemir.

Novi Jerusalim čine Isusovi sledbenici, to jest NEVESTA Gospoda Isusa Hristova. Na Novi Jerusalim se ukazuje kao na „Nevestu, Jagnjetovu ženu“ Otk. 21:9-10.
U ovom simboličnom opisu, Jagnje predstavlja Isusa Hrista Jovan 1:29; Otkrivenje 5:12. „Jagnjetova žena“, to jest Hristova Nevesta, odnosi se na hrišćane koji će zajedno sa Isusom biti na nebu. Sveto pismo upoređuje odnos između Isusa i ovih hrišćana sa odnosom između muža i žene. 2.Korinćanima 11:2; Efešanima 5:23-25

Pored toga, na kamenovima temeljcima Novog Jerusalima uklesano je „dvanaest imena dvanaest Jagnjetovih apostola“ Otkrivenje 21:14. Pošto se za hrišćane koji imaju nadu da će živeti na nebu kaže da su „nazidani na temelju apostola i proroka“, taj detalj nam pomaže da razumemo šta je Novi Jerusalim. Efesci 2:20

Novi Jerusalim je deo jedne vladavine. Drevni Jerusalim je bio prestonica Izraela. Tu se nalazio „Božiji presto“, sa kog su vladali kralj David, njegov sin Solomon i njihovi potomci. 1.Dnevnik 29:23 

Zbog toga se može reći da je Jerusalim predstavljao Božju vlast na zemlji. On se nazivao i „Svetim gradom“. Nehemija 11:1
Novi Jerusalim, za koji se takođe kaže da je „Sveti grad“, čine oni koji će s neba zajedno sa Gospodom Isusom Hristom „carovati nad zemljom“. Otk. 5:9-10; 21:2

Novi Jerusalim donosi blagoslove ljudima na zemlji.  
Novi Jerusalim je opisan „kako silazi s neba od Boga“, što ukazuje na to da putem njega Bog utiče na ono što se dešava na zemlji. Otkrivenje 21:2

Ovaj izraz povezuje Novi Jerusalim sa Božjim Carstvom, putem kog Bog ostvaruje svoju volju „kako na nebu tako i na zemlji“. Matej 6:10

Blagoslovi koje je Bog pripremio za ljude obuhvataju: Uklanjanje greha.
Reka „vode života“ teče iz Novog Jerusalima i obezbeđuje vodu za „drveće života“, koje služi za „lečenje naroda“. Otkrivenje 22:1-2

Ovo fizičko i duhovno lečenje ukloniće greh i omogućiće ljudima da dostignu savršenstvo, kao što je Bog prvobitno nameravao. Rimljanima 8:21

Dobar odnos između Boga i ljudi.
Ljudi su zbog greha otuđeni od Boga. Isaija 59:2  Uklanjanjem greha u potpunosti će se ispuniti proročanstvo:
„Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima“. Otkrivenje 21:3

Kraj patnji i smrti.
Putem svog Carstva, Bog će „obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti“. Otkrivenje 21:4