svedok pakla

Svedok pakla

Ilustracija predstavlja dva moguća biblijska izbora koja su od Boga data čoveku,  da provede večnost u carstvu Božijem sa Kraljem kraljeva, Isusom Hrstom! lli u Paklu, u Ognjenom jezeru sa svojim gospodarom Sotonom i palim anđlima. Matej 7:13-14 13 Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu. 14 Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Cilj ovog seminara je da ljudima bude prestavljena istina, bez obzira koliko je neprijatna i dramatična, pa da svako na osnovu istine izabere sa kim će i gde provesti svoju večnost!

Ilustracija predstavlja dva moguća biblijska izbora koja su od Boga data čoveku, da provede večnost u carstvu Božijem sa Kraljem kraljeva, Isusom Hrstom! lli u Paklu, u Ognjenom jezeru sa svojim gospodarom Sotonom i palim anđlima. Matej 7:13-14 13 Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu. 14 Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Cilj ovog seminara je da ljudima bude prestavljena istina, bez obzira koliko je neprijatna i dramatična, pa da svako na osnovu istine izabere sa kim će i gde provesti svoju večnost!

ŠTA JE VEČNI PAKAO?


Tema: Bogataš i siromašan Lazar  Evanđelje po Luki 16:18-31

Motiv ovih studia: Gospod Isus je rekao, šta će biti sa grešnicima kada mu se budu obratili za pomoć na dan Strašnog suda... Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: "Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim". To su neobraćeni i nepokajani grešnici!

Dragi prijatelji, Božiji blagoslov!
Hvala Gospodu - Isusu Hristu što vas je doveo na neki svoj način do našeg Seita! Možda je moguće, da nam se i Vi lično, ili porodično, u društvu po prvi put, na ovaj način pridružite ovim biblijskim studijama. Neka vas Gospod blagoslovi!

Prvo treba da kažemo šta "pakao" nije, jer o njemu ne slučajno ima mnogo krivih predstava. Da bismo bolje shvatili šta on jeste, potrebno je da prvo razumemo šta on nije. Imajte malo strpljenja, jer ova biblijska informacija direktno može da utiče na izbor gde i sa kim ćete provesti vaš večni život. Dobro ste pročtali, ne koju deceniju, nego Večni život!

Tema nije namenjena da unese strah među ljude, već sadrži Istinu iz Biblije, teološko obrazovanje, ili uputstvo za čovekovu veru i život.
Dešavanje u paklu nije događaj na zemlji ni pod zemljom. Neki ljudi stvarno misle da je pakao na zemlji, do nekle jeste, jer svaki pakao za čoveka jeste zarađen ovde u ovom zemaljskom životu.
Pako kao planeta nije Zemlja.
Ovo je suprotno učenju Svetog Pisma i nelogično je. Poznato je da mnogi kriminalci, ubice, lopovi i delikventi mogu da izbegnu sud na zemlji i slobodno žive nekažnjeni. Znamo također da mnogi ljudi stradaju samo radi svoje, nacionalnosti, ili vere u Gospoda Isusa Hrista, ili drugih veroispovesti; i da su ne zaštićeni po zatvorima.

Obadva slučaja su velika nepravda prema čoveku. Prvo i u načelu je to kršenje Božijih zapovesti, a i zakona o ljudskim pravima.
Po aktuelnoj situaciji, ako je pakao zemljski, onda se pravednici muče, a bezbožnici uživaju! Ali i podrazumeva se, mnoge ružne stvari što se čine na zemlji liče na pakao, jer je njihov autor Sotona, koji ih je na to naveo i zaveo.

Pravda Božija mora biti zadovoljena Biblijsko obrazloženje
Evanđelje po Luki 16:19-31
Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga. I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: "Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu". A Avraam reče: "Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze". Tada reče: "Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja". Reče mu Avraam: "Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju". A on reče: "Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se". A Avraam reče mu: "Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati".

Ako obratimo pažnju na stihove od 19-21
Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov....
Kada bi pakao bio ovozemaljsko mučenje, onda bi to bio pakao za siromašnog Lazara!
U tom slučaju bogataš bi već živi u nebu!

Kao što smo već rekli, podrazumeva se, mnoge stvari što se čine na zemlji liče na pakao, jer je njihov autor Sotona.
Međutim pakao nije ovozemaljsko mučenje.
Pakao nije ni grob. Ima “biblijskih učitelja" pod navodnicima, koji govore da je pakao grob, što nije istina!
Sotona želi da ubedi ljude da jeste.
U to nas ubeđuju takozvani Jehovini svedoci  ... Bogataš je iz pakla vikao: "Oče Avraame! Smiluj se na me i pošalji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu". stih24

U grobu niko nije žedan; u grobu nema živih; u grobu nema plamena i ognja. Bogataš nije vikao iz groba. Tela bogataša i Lazarevo, su bila u grobu.
Tela vernih i nevernih imaju isto mesto. Često bogati imaju skupocenije grobnice, dok su siromasi u običnom prostom sanduku u kvasnoj zemlji.

Oba tela su od praha i u prah se vraćaju.
Mnogi koji telesno misle, zaključuju da je pakao u stvari grob, jer se kod groba odvajaju od ovoga sveta, što jako i neutešno boli!. Biblija kaže da telo spava u grobu. Ali da duša ne spava.

Nije ni duša bogataševa spavala. Kada je Lazar umro, čitamo: A kada umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo. Naručije Avramovo nije grob Lazara, tamo jeste njegovo telo, vernici ljudi su ga stavili u grob, ali Lazarova duša, tj. pravi Lazar otišao je u raj.

Pakao, dakle nije mučenje na ovoj zemlji u ovom životu, niti je pakao grob.  takođe pakao nije alegorija ima veroučitelja koji uče da je ovo što smo pročitali o bogatašu i Lazaru samo alegorija, koja objašnjava neku istinu, ili neka izmišljena ilustracija.
Dragi prijatelji, da li je ovo izmišljena priča koju je Gospod Isus Hristos ispričao da bismo lakše shvatili neke istine svetih tajni? NIJE.

Da li je ovo alegorija?
Lazar je istorijska ličnost, bogataš takođe. Pa ni Avram nije izmišljena ličnost. Ne ovo nije alegorija, ovo je stvarnost, pakao je stvarnost. Raj je stvarnost. Oganj je stvarnost, mučenje je užasno i pravo.
Ni jedan čovek koji studira i veruje Bibliju neće ovo nazvati alegorijom. Osim toga to je i istorijski događaj.

Eto, dopustite da to bude alegorija.
Alegorijom se služimo da bismo objasnili stvarnost kada se ta stvarnost nekako ne da iskazati, dovoljno objasniti. Pa ako je ovo alegorija, kakva je tek stvarnost?! Zar stvarnost onda ne bi bila još teža, gora, još crnja?
I tako, dakle, koliko god ljudi pokušavaju da izbrišu bilo koju istinu iz Biblije, kao i ovu o paklu, oni to ne mogu, nisu u stanju, i rasuđujući na svaki način pakao je neizbežan sud za grešnika. Tako smo videli u osnovnom šta pakao nije, sada pogledajmo šta pakao jeste.

Šta je pakao
Ovde neželimo da iznosimo predpostavke, nagađanja o tome šta bi pakao mogao biti. Mi imamo jasno biblijsko otkrivenje. Pakao nije nešto duhovno, to je prvo što mora da se kaže: Pakao je mesto. Bogataš govori iz pakla:
Tada reče: "Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja." Ovo nije alegorija, ovo je mesto, doslovno fizičko mesto.

Ovo je takođe lično svedočanstvo bogataša u paklu. Nebo je takođe mesto. Gospod Isus je rekao: “Idem da vam pripravim mesto” Ev. po Jovanu 14:2
I Gospod Isus kaže: “Mnogi su stanovi u kući Oca mog. A da nije tako, nebih vam kazao idem da vam pripravim mesto.”

Znaš, danas u nebu postoji nebeski grad, grad sa ulicama i ljudima koji njima idu, drvećem, rekama punih riba, delfina, kitova; parkovi sa prekrasnim ružama i drugim cvećem, kućama zidovima, ogradama, grozdovima, sve ptice i životinje, svega puno više nego što mi poznajemo ovde na zemlji. Novi Jerusalim je stvarno mesto koji će se sa neba spustiti prema pozvanima.

Pakao je mrak i tama
Gospod Isus Hristos je rekao: “A sinovi carstva izgnaše se u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba." Matej 8:12
“Baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba." Matej 13:42

Za čoveka, koji je došao na svadbu bez svedbenog ruha, Gospod Isus kaže: “Svežite mu ruke i noge te ga bacite u tamu najkranju”... Matej 12:13
Petar kaže: ”Jer kada Bog nepoštede anđele koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenog, predade da se čuvaju za sud...”
2.Petrova 2:4

Za iste apostol Juda (Isusov brat) govori: “Besni valovi morski, koji se pene svojim sramotama zvezde lane, kojima se čuva mrak večne tame”. Juda 13 

Isus je Svetlo Sveta 
Jovanu 8:12 
Isus im, pak, opet reče: "Ja sam videlo svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života". 
Večna tama! Zamislite zemlju koju ne obasjava sunce, u kojoj zvezde i mesec ne svetle. Ništa nema strašnije od potpunog mraka.

Ako se pitate kako može biti mrak u plamenu, odgovor je: Zato što u paklu ima i dima ima i mraka. Pakao je i bezdan Biblija naziva pakao ognjenim jezerom, a takođe i bezdanom. Bezdan znači, bez dna. Ali ako je pakao u srcu užarene planete, (poput zemlje), kako onda može biti bez dna?

To nije teško objasniti. Anđeli grešnike bacaju, znači ne sprovode, ne odvode, nikome ih nepredaju, bacaju ih iz visine, prava reč sa jevrejskog “strmoglave”, u isto kao što je Gospod Bog strmoglavio sa neba Lucifera sa palim anđelima - isto postupaju. Kada ih bace, oni stalno padaju, padaju, a nikad da dotaknu dno.
Duše u paklu neprestalno padaju, i kada prođu kroz središte pakla, i dođe vreme da dotaknu dno sa druge strane, one opet padaju i padaju prema drugom kraju. Kako je to strašno!
Tako nešto sam sanjao i bilo je strašno!

Pakao je bezdan
Milioni duša padaju, sudaraju se, sa svih strana, gomilaju se, tako dezorjentisani i utučeni i izgubljeni, pune paklenog straha u toj beskrajnoj dubini i mraku.
Pakao je mesto, kao što je neki drugi bilo koji grad u svetu, što je mesto. Za Božije anđele je "Pakao" vlastita imenica, to je ime mesta i treba da se piše velikim početnim slovom. To je mesto prebivanja za bezbožnike, i svih Božijih neprijatelje. Ovo mesto se nalazi do sada u središtu užarene planete (poput zemlje).

Duše svih nevernika odlaze u srce te planete u pakao.
Pakao je mesto u vasioni, to je mesto gde ima ognja, sumpora i dima – mrak caruje u njemu. Pakao je mesto gde gori i oganj i sumpor.
Bogataš kaže: “Oče Avrame! Smiluj se na me i pošalji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu.”

Bogataš je očevidac 
On svedoči da je u paklu stvarni plamen. Isto kaže i Gospod Isus Hristos, čitamo u Bibliji, ali na drugom mestu.
Gospod Isus Hristos kaže u Mateju 5:22 A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svog nizašta, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svom: Raka! Biće kriv skupštini; a ko reče: Budalo! Biće kriv paklu ognjenom".

Pakao je i pravi oganj. Bog je uvek kažnjavao greh ognjem, da li si to primetio? I žrtve je trebalo da se spale ognjem! Oganj je uvek bio pravi oganj. Setimo se, kada je Gospod Bog kaznio Sodomu i Gomoru, zasuo je oganjem i sumporom, buktilo je sve u i dimu. Vidi 1.Mojsije 19:15-29

“Baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba.

“Baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba." Matej 13:42 Otkrivenje 20:15 I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.

"Tada će reći i onima u grehu što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Isus je na to upozoravao, vidi Ev. Matej 25:41.!

Bog stvorio razumna stvorenja, dao im je Zapovesti i objavio im svoju Svetu volju. On nije obavezan da onemogući ljudima da greše; naprotiv, ljudi su obavezni da ga bezuslovno slušaju, Božije savete iz Svetog Pisma da prihvate. Gospod Bog je suveren i ljudi trebaju da se podčinjavaju volji svog Tvorca, jer iz Njega izlazi život u duše njeve.

Zli Sotona je prevario čoveka! Njemu uzinat, a na radost čoveka!
Gospod Bog je pripravio "put Spasenja za čoveka"! Nezaboravi to dušo moja! Slava mu i čast!

Većini je poznat elitni tekst iz Evanđelja po Jovanu 3:16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.Ovaj tekst nam jasno svedoči da Bog ne želi da ljudi ginu.

Dalje tako svedočanstvo čitamo u Prorok Jezekilj 33:11 Reci im: "Tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svog puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?"

Da, Gospod Bog se kune sobom ali mu nije milo da umre bezbožnik. Ne verovati u Njega, to znači optuživati Boga za krivokletstvo.
I apostol Petar piše: Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. 2.Petrova 3:9

Gospod Bog strpljivo čeka čoveka da se pokaje. On je čekao i onoga bogataša da se pokaje. Taj bogataš je znao. Evo, šta je kazao Avramu iz dubine pakla: Tada reče: "Molim te dakle, oče, da ga pošalješ (Lazara) kući oca mog, jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja."..., i dalje ..."ako im dođe ko iz mrtvih, pokajaće se.”
Pokajati se znači promenuti mišljenje o sebi i Bogu. Pokajati se znači i verovati Gospoda Isusa Hrista, i primiti ga za Ličnog Gospoda i Spasitelja. To je neophodno i neodložno, zato je apostol Pavle rekao Atinjanima:
“Ne gledajući Bog na vremena neznanja, sada zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju”. Dela Ap.17:30

A žalost, ljudi tvrda srca neće da se pokaju, zato idu i oni u pakao sa i njihovim gospodarom Sotonom. Zato što neće da se pokaju, oni dobrovoljno i samovoljno idu u pakao, idu tamo jer tako hoće. A hoće tako jer ih je Sotona zaslepio.

Biblija najavljuje vrlo dramatičnu informaciju!
Gospod Isus kaže u Evanđelju po Marku 9:43-48  "I ako te ruka tvoja sablažnjava, odseci je: bolje ti je bez ruke u život ući, negoli s obe ruke ući u pakao, u oganj večni, gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. I ako te noga tvoja sablažnjava, odseci je: bolje ti je ući u život hrom, negoli s dve noge da te bace u pakao, u oganj večni, gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi. Ako te i oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga: bolje ti je s jednim okom ući u carstvo Božje, negoli s dva oka da te bace u pakao ognjeni, gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi."
Gospod Isus kaže dva puta “oganj večni”, tri puta "oganj se ne gasi” i jednom “u Pakao ognjeni”.

Već smo pročitali i Otkrivenju Jovanovom 14:11. “I vdim mučenja njihova izlazeći u veke vekova, i neće imati mira dan i noć”.
Neki oće da umanje značenje ovih biblijskih izjava i kažu da se ovde ne misli da su paklene muke večne.

Zašto Gospod Isus onda kaže “večni oganj se ne gasi” i “ovi će otići u muku večnu”? I još kažu da ovo “u vek vekova” ne znači večno: tu se misli na određeno vreme. Da li je to istina?
Grdno se vara ko god misli da „u veke vekova“ ne znači "u veke vekova". Devet puta se samo u Jovanovom Otkrivenju ove reči spominju u vezi sa Gospodom Bogom: Otkrivenje 4:10 

I danas se on (bogataš) muči kao i onda kada je Gospod Isus Hristus u telu bio na zemlji i ispričao tu priču. I mučiće se tamo kroz svu večnost. 

A kad dođe Strašni sud i budu suđeni nevernici, oni će predhodno vaskrsnuti. To je ono drugo vaskrsnuče kad vaskrsavaju samo neverni. Tada će se njihove duše spojiti sa njihovim telima i biće tako kompletni bačeni u pakao! Ognjen jezero.

Gospod Isus Hristos je rekao, u Evanđelju po Mateju 19:28 "I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu." Duša je nematerijalna, ali je telo materijalno.

Duša i telo nevernika biće večno mučeni u paklu. Na drugo mestu u Bibliji čitamo gde Gospod Isus kaže:
Mateju 5:29-30.
"A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao".

Telo će biti bačeno u pakao i večno mučeno u ognju i sumporu, dimu i mraku. Neko će možda reći, a kako brate, može čovek večno goreti a da ne izgori? To ne znam, ali Bogu to nije teško učiniti.
On je stvorio taka telesa koja neće moći izgoreti. Kada može čovek to danas da napravi, a da neće moći njegov svemogući Stvoritelj.
Znamo da postoji neizgorljiv materijal azbest na primer, ili još sigurniji materijal koji upotrebljava Nasa. A može ih načiniti da ih sagori kao onu kupinu iz Biblije na Horivu, koja je gorela, gorela a nije izgorela, i ako je bila u plamenu, a kada se plamen ugasio bila je netaknuta.
Kao što Sedrah, Misah i Avdenago nisu izgoreli, kada su bili ubačeni u ognjenu pec. Obadva ta slučaja svedoči Biblija. 

Stavite prst samo par sekundi u oganj, i osetite šta znači mučenje a takvo mučenje u paklu biće večno.

Biće večno odvojeni
Luka 13:28  Onde će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avrama i Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a sebe napolje isterane.
Naime, u ono vreme su ljudi o neba mislili kao blaženstvu da budu sa očevima svoje nacije – Avramom, Isakom i Jakovom i sa prorocima. I kada ih budu videli u carstvu oni će škripati zubima i biće plač kaže Gospod Isus Hristos. Mnogi će plakati jer će videti svoje malo dete u nebu; videće muža, odnosno ženu, videće oca ili majku, videće svoga druga ili drugaricu.
Mnogi su muževi godinama uživali zajednicu sa svojom ženom, a sad – jedno otišlo u pakao, drugo u nebo, i tako će zauvek biti odvojeni. Majka je gajila svoje dete i odgojila ga, a na kraju se večno odvajaju jer nisu oboje primili Gospoda Isusa Hrista za svog ličnog Gospoda i Spasitelja.

A zašto ljudi ne primaju Gospoda isusa Hrista u svoja srca?
Neko otvoreno više voli da sluša bezbožnike, drugi se plaše ili stide ljudi štače društvo reći ako poveruju. I biće škrgut zuba. Neko je ovako rekao na ovo:
Ljudi će škrgutati zubima jedan na drugoga: reči će mu, “Ti si me prevario da nema Boga! Ti si mi govorio da Gospod Isus Hristos neće ponovo doći, da On nije Gospod; rekao si, Svetog Pismo mi netreba u kući; tražio si da se u kući nemoli Bogu, itd." 
I bogataš je video Lazara u Raju. Verujem da će se i u večnosti oni videti ali odvojeni.
Biti odvojen od svojih, od vernih i od Gospoda Boga Isusa Hrista, ne samo da će biti odvjeni, nego će biti i večno u svađi sa svojom savesti. Avram je bogatašu u paklu rekao:  Stih 25 “Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazar opet zla; a sada se on teši, a ti mučiš.” Opomeni se! - Seti se”!

Sećanje će biti najveći neprijatelj ljudima u paklu. To će biti pakao u Paklu!
Danas u svetu milion ljudi godišnje izvrši samoubistvo. Zašto? Zato što ne mogu podneti grižnju savesti zbog učinjenih greha. Da bi se oslobodili toga, oni potežu pištolj, otrov ili druga sredstva da okončaju život.
A i na taj način grižnje savesti nisu oslobodili. Savest će ih u paklu stalno prozivati, optuživati.

Grešnika neće osuđivati samo veliki gresi, nego i najmanji. Svaka loša pomisao će ga osuđivati. Svaka prazno izgovorena reč će biti protiv njega. Svaka propoved što je slušao, knjiga što je čitao, ili svedočanstvo – osuđivaće ga.
U paklu ljudi će se sećati kako su živeli za “Svemogući dinar”, kako nisu hteli da pomognu drugima i ako su mogli, kako nisu hteli da idu u crkvu. Lopov će se sećati svoih dela i pijanstva, svađa u kući, sećaće se kako je tukao ženu i decu, sećaće se spletki, ogovaranja, laži i prevara i svega što proganja dušu.

Gospod Isus je u smislu toga rekao: Gde crv njihov ne umire. Taj crv biće savest koja će gristi – ujedati ljude.

Biće večno nezadovoljstvo i beznađe ljudi, u pakao odlaze grešni. Odneće u srcima svoje grešne želje, nikako se neće moći zadovoljiti. Lopov će otići sa željom da krade, ali tamo neće moći krasti. Bludnik ili bludnica otićiće sa bludnim željama, ali ih neće moći zadovoljiti. Pijanica će želeti alkohol, ali nikada neće moći ugasiti žeđ, i td.

Drugo, za grešnika nema više nade da će izaći iz pakla.
Avram je kazao bogatašu: “I pre svega toga postavljena je među nama i vama velika provalija da oni koji bih teli oduvk k vama preći ne mogu, niti oni od tuda k nama da prelaze”...
Neko je rekao: “Grešnici idu ekspresnim vozom pravo u pakao, imaju karte samo za jedan pravac.”
Ovde na zemlji svi imamo nadu. Svi živimo u nadi. I bilo šta loše da nam se dogodi, mi se nadamo i uvek postoji mogućnost da se stanje popravi. Ali u paklu prestaje nada.

Biblija kaže u Priče Solomunove 11:7 “Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada”.
Na zemlji se može uhvatiti i za slamku, ali tamo više za ništa... večno mučeni.

PA, ZAR ĆE BOG LJUBAVI POSLATI LJUDE U PAKAO?

Ima danas mnogo onih koji vrte glavom i kažu: “Pa zar će Bog koji je ljubav poslati ljude u pakao?” Hoće! Hiljadu puta hoće! Jer je Gospod pravedan, ljubio pravdu Psalam 11:7
Pričama Solom. 1:24-32 Gospod kaže: Što zvah ali ne hteste, pružah ruku svoju, ali niko ne mari, nego odbaciste svaki savet moj, i karanje moje ne hteste primiti; Zato ću se i ja smejati vašoj nevolji, rugaću se kad dođe čega se bojite; Kad kao pustoš dođe čega se bojite, i pogibao vaša kao oluja kad dođe, kad navali na vas nevolja i muka.Tada će me zvati, ali se neću odazvati; rano će tražiti, ali me neće naći.Jer mrziše na znanje, ich strah Gospodnji ne izabraše; Ne pristaše na moj savet, ich preziraše sva karanja moja. Zato će jesti plod od puteva svojih, i nasitiće se saveta svojih. Jer će lude ubiti mir njihov, ich bezumne će pogubiti sreća njihova.
Psalm 18:25-26 čitamo: Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.

Eto kako Gospod Bog postupa s ljudima. Bog jeste ljubav, ali Bog je isto tako svet i pravedan.

Čovek iskreno sam od sebe nije nikada ni najmanje ljubio Gospoda Boga, beskrajno slavnog Boga, dostojnoga da ga ljubimo svim svojim srcem i umom i mišlju i snagom; nikada Ga nije ljubio, a zašto bi Bog morao ljubiti nas, prljave grešnike?!

A čovek kada god može, zadovoljava svoje želje i gleda svoje interese bez obzira koliko zbog toga strada Božija slava i čast. Zašto dakle, Bog ne bi smeo da uzdigne svoju silu i slavu razorivši nevernika, ne mareći za njegove interese?

Ponekada kada grešnici postanu svesni svoje bede zbog života u grehu, oni počnu da žale sebe i da možda plaču, i misle da Bog mora da im se smiluje. Njihove su duše njima dragocene, bilo bih to strašno da poginu i odu u pakao! Ali zar proslavljanje Gospoda Boga Stvoritelja nije važno? Oni znaju jako dobro da je ovo ili ono štočine suprotno Božijoj svetoj volji, i da je protiv Njegove slave, pa nemare zato.

Oni žale sebe jer se boje smrti i pakla, pa misle da će im biti od pomoći, da svojom duhovnom fasadom umire sebe i Boga, nekim svojim religioznim gestom, kao što je: idolopoklonička molitva svecima,  ikonama, palenje kandila, i razmahivanje tamjanom. Stvarno neki to misle da će to proći kod Boga, da će im to uračunati samo zato što su oni stvorenja tog istog Stvoritelja i znaju pred njim da plaču kada su u opasnosti, a u isto vreme istinski ne mare za Njegovu slavu, čast i svetost.

Zašto Gospod Bog mora da spasi čoveka koji nije istinski zahvalan na milosti koju je već primio? Možda je neko bio bolestan pa ozdravio, a da li je zahvalio Bogu za to? Neko je preživeo nesretni slučaj, mogao je poginuti i da je poginuo u tom bezbožnom stanju otišao bi pravo u pakao, ali ostao je u životu, pa opet ne zahvaljuje Bogu za to.

Zašto bi Gospod Bog morao da spasi takvog nezahvalnika. A zar nema previše takvih!? I ovo želim da svima bude jasno. Ljudi su svojevoljno izabrali da služe Sotoni; prema tome, nije čudo da i stradaju sa njim u paklu!
Ljudi nisu izabrali da budu na Božijoj strani. Pa kada su svojevoljno na strani Sotone, zašto bi Gospod Bog morao da ih spasi iz njegovih ruku kada im se završi život?

Bez sumnje, mnogi bi bili sretni da služe Sotoni i da budu neprijatelji Gospoda Boga dok žive, a kad dođe smrtni čas, e onda da im Bog bude prijatelj i izbavi ih iz ruku Sotone.

Sveti Gospod Bog i Stvoritelj će poslati grešnika u pakao! To ti je sigurno, jer tako kaže Božija Reč, Sveto Pismo. Oh, rećiće neko, to je strašno!
Da, da. Zaista je to strašno. I zato što je strašno Gospod Isus Hristos, Sin Božiji utelovao se i postao Bogo-čovekom. I ako objavljen kao Mesia i Gospod nije
imao gde da se rodi. Od samog rođenja radili su mu o glavi! Bio je progonjen; On je kazao: Reče njemu Isus: "Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda; a Sin čovečiji nema gde glave zakloniti". Matej 8:20

Halo! Nije imao zaklona. On koji je svet stvorio!
Bio je nepravedno pretučen, iprebijan, unaka$en, ispljuvan, izrugan i ismejan. Raspeli su ga gotovo golog na krst, što je u ono vreme bilo ispod svakog nivoa, tako gole su kažnjavali samo najgore zločince. Na kraju su Ga ubili! Ni grobno mesto svoje nije imao: stavili su Ga u pozajmljen grob... Nije li ovo strašno?
Da, dići ruku na Gospoda Boga, tako Ga poniziti, jeste vrlo strašno! Užas!

A zašto je On sve trpeo?
Trpeo je zato da bi nas grešnike spasio od tog večnog pakla.
Evanđelje po Jovanu 3:16: "Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da ni jedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni". To je bezuslovna Ljubav prema svojima! Stid me je, ne samo stid, već me srce boli zbog toga što je Gospod Isus preživeo radi nas grešnika! I da nas još uvek trpi. Slava Mu i čast!

Ako ovo biblijsko formulisanje o paklu izgleda ekstremno, znaj-te ja nisam ni milioniti deo iskazao koliko je pakao strašan. I koliko je Sotona Božiji i naš neprijatelj! On je Hvala Gospodu Isusu Hristu pobeđen zauvek! Amin.

Da imam moć, najrađe bih napravio neki otvor na tome mestu, paklu, koji mnogo liči (Zemlji), da samo za trenutak svi ljudi koji su na životu mogu da vide kako se ljudi muče u paklu. Valda bi se onda pokajali! Daj Bož da ih Gospod Isus Hristos što više spase! Amin

Pod sotonskim uticajem ljudi ovde na zemlji razaraju svoje domove grehom; oni pune bolnice radi greha; puni su zatvori radi greha; puna su groblja radi greha; pun je pakao radi greha. Dosta je bilo! U ime Gospoda Isusa Hrista! STOP

I Božija i ljudska pravda zahtevaju da se grešnik kazni na zemlji.
A Božija pravda i Svetost i ljubav zahtevaju Spasenje grešnika. Sud Božije pravednosti prema grehu je nula tolerancije! 
SVETI BOG TRAŽI da se svi grešnici bezuslovno pokaju i prime Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja, kao svog zamenika na krstu, kao žrtvu koja je kaznu podnela umesto njega.
U suprotnom, Božija pravda i Božija svetost zahtevaju kaznu za greh.
Gospodu Bogu je moguće da taku Presudu izvrši. Ali zahvaljujući Gospodu Isusu Hristu možemo se spasiti! 
Svi dok smo na životu, imamo šansu da izbegnemo pakao!
Biblija kaže, u trnutku kada nastupi smrt, mrtvom čoveku to više nije moguće. 
Molitva za spasenje mrtvih nije po Bibliji. (Jeres) Lažna nauka.

Ko je Isus Hristos u ovom našem slučaju za grešnika?
Mnogi ljudi će tvrditi da je Isus Hristos dobar čovek, veliki učitelj i čak i Božiji prorok. Ove činjenice su definitivno istina o Isusu Hristu, ali one ne govore ko je On zaista. Biblija nam kaže da je Isus Bog u telu, Bog koji je postao ljudsko biće. Evanđelje po Jovanu 1:1-5+14.

Bog je došao na zemlju da nas nauči, da nas isceli, oslobodi ispravi, da nam oprosti i da umre za nas! Isus Hrist je Bog, Stvoritelj, suveren Gospod.
Da li si ti prihvatio-la ovog Gospoda Isusa Hrista?

Ko je Spasitelj i zašto nam je Spasitelj potreban?
Biblija nam kaže da smo svi grešni, svi smo se pobunili i uradili nešto loše protiv Boga. Kaže apostol Pavle u Rimljanima Poslanici 3:10-18.

Zbog posledica našeg greha, podložni smo Božijem gnevu i osudi.
Jedina pravedna kazna za naše grehe, počinjene protiv bezgraničnog i večnog Boga je večna kazna pakao. Rimljanima 6:23; Otk. Jovanovo 20:11-15

Zato nam je potreban Spasitelj! Isus Hristos je došao na zemlju i umro umesto nas. Isusova smrt, kao utelovljenog Boga, je bila potpuna cena za naše grehe. 2.Korinćanima 5:21

Ti isto sada možeš biti spašen-a
Ako osećaš da ti srce to želi, onda je to Sveti Duh koji te potstiče da svoj život od sada predaš pod Božiju upravu i vođstvo. Ova molitva ti može biti od koristi, da je ti tvojim rečima srca izgovoriš Bogu u ime Gospoda Isusa Hrista.

MOLITVA

„Bože, znam da sam zgrešio-la protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen-a.
Ali Gospod Isus Hrist je preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, te mi verom u Njega može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih greha i pouzdam se u Tebe za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar večnog života! Amin!“

NAPOMENA

Možda nekima ovo neće biti prihvatljivo što Biblija uči i govori o posledici koju donose gresi (Pakao). Ali, verujem, da njima nisu prihvatljive ni mnoge druge stvari o kojima Biblija uči.

Naš cilj u prvom redu i nije da ljudima, bilo koje verske ili religiozne pozadine, objasnimo doktrinu o Bogu Biblije, nego da im posvedočimo za DobruVest Istinu, govoreći im o Gospodu Isusu Hristu, koji je umro za naše grehe, stavljamo ih pred odgovornost da veruju i priznaju Isusa Hrista za Gospodara i Spasitelja, ili da ne veruju da je On Bog i jedini Posrednik između Boga i čoveka, i odbace jedini put spasenja.

Ukoliko imate pitanja po ovoj temi, ili druga, a koja su povezana za čovekovu veru i život po Svetom Pismu, slobodno se javite, pokušaćemo što pre da vam odgovorimo biblijskim svetlom.