milenium

Biblijski milenium

- Šta su to Nevolje?
- Razlika vaznesenja Crkve i Drugog Isusovog dolaska
- Ko će biti stanovnici Hiljadugodišnjeg Carstva?

Prvo da prepoznamo kakva je razlika između Vaznesenja Crkve i Drugog dolaska GospodaIsusa Hrista

BIBLIJSKA CRKVA - je Božiji narod sakupljen iz svih naroda na zemlji - po koji će Gospod Isus Hristos uskoro ponovo doći da ih uzme da budu sa Njim.

Crkva Božija nije ljudska fizička ni umna građevina; tvrđava u kojoj je udaren glanc, niti zlatna palata, niti zgrada od dragog kamenja, ni od srebra, ni od dasaka, niti od nečega propadljivog. Da, te zgrade jesu ljudsko nasleđe, ponos i status! Ali, ne i Crkva Božija iz Biblije.  
Biblijsku Hristovu Crkvu čine, pokajani i NANOVO ROĐENI HRIŠĆANI
Evanđelje po Jovanu 3:3 "Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.
Ovu izjavu ni manje ni više daje Gospod Isus Hristos.

Pozvani - odazvani sledbenici Gospoda Isusa Hrista su ljudi koji iskreno ljube Boga, "i samo se Njemu klanjaju". Ne klanjaju se ljudima, niti se mole ikakvim slikama, kipovima - niti zlatnom teletu. Njihov jedini "Posrednik" u molitvama Bogu je Gospod Isus Hristos - ne neki Papa ili predsednik - idoli i ikone. 

Evo zašto: Biblijski citat to objašnjava 
"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanih, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš." 3. Mojsijeva 26:1.
Znači biti CRKVA Gospoda Isusa Hrista - čovečije srce mora biti HRAM Božiji u kojem Gospod Bog dominira - ljubav prema nemoćnima sve osim Boga i toga je posle.
Citat apostola Pavla: 1.Korinćanima 6:19 "Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?"
Nadamo se - da je ovo biblijsko objašnjenje "Ko je i šta je Crkva Božija" objašnjeno, na svakom čoveku je da to prihvati ili odbije.

Vaznesenje Crkve i drugi dolazak Gosoda Isusa su dosta često konfuzni. Ponekad je teško odrediti da li se stih Biblije odnosi na uznesenje Crkve ili na ponovo Gospodovo pojavljivanje.
Međutim u proučavanju Biblijskih proročanstva je od isključivog značaja da se ova dva događaja razlikuju. Vaznesenje se odnosi na to kada će se Gospod Isus Hrist vratiti na zemlju da bi uzeo Crkvu (svi Isusovi vernici) sa zemlje.

Vaznesenje je opisano u 1.Solunjanima 4:13-18 i 1.Korinćanima 15:50-54. Vernici koji su umrli biće ponovo vaskrsnuti i zajedno sa vernicima koji su još uvek živi, će se sresti sa Bogom u vazduhu. Sve ovo će trajati ne duže od treptaja oka.

Drugi Hristov dolazak je povratak Isusov da bi pobedio Antihrista, uništio zla, i postavio hiljadugodišnje carstvo. Drugo pojavljivanje je opisano u Otkrivenju 19:11-16. Razlike koje su od velike važnosti između Uznesenja Crkve i Drugog dolaska su sledeći:

1) Kod Uznesenja, vernici će se sresti sa Bogom u vazduhu. 1.Solunjanima 4:17 Kod drugog dolaska vernici će se vratiti na zemlju sa Bogom. Otkrivenje 19:14

2) Drugi dolazak Isusov dešava se posle velikih i užasnih nevolja Otkrivenje 6-19. Uznesenje će se dogoditi pre velike nevolje. 1.Solunjanima 5:9; Otkrivenje 3:10 

3) Uznesenje predstavlja uzimanje vernika sa zemlje kao čin oslobođenja. 1.Solunjanima 4:13-17,5:9
Drugi dolazak predstavlja uzimanje nevernika sa zemlje kao čin osude. Matej 24:40-41

4) Uznesenje će biti tajno i veoma brzo. 1.Koranćanima 15:50-54 
Drugi dolazak biće vidljiv svima. Otkrivenje 1:7; Matej 24:29-30

5) Drugi dolazak Isusov neće se desiti do momenta dok se ne dese određeni događaji koji predskazuju kraj sveta. 2.Solunjanima 2:4; Matej 24:15-30; Otkrivenje 6-18
Uznesenje je neizbežno i može se desiti svakog momenta. Tita 2:13; 1.Solunjanima 4:13-18; 1.Kor.15:50-54

Zašto je od tolike važnosti da su jasno razgraničeni Uznesenje crkve i drugi Hristov dolazak?

Ako su uznesenje i drugi dolazak Gospoda Isusa isti događaj, vernici moraju da prolaze kroz nevolje. 1.Solunjanima 5:9; Otkrivenje 3:10. 2
Ako su Uznesenje Crkve i drugi dolazak Isusov isti događaj, povratak Isusov nije blizu - isuviše se stvari moraju dogoditi pre nego što se On vrati. Matej 24:4-30 Kada se opisuje period nevolja u Otkrivenju 6-19, nigde se ne pominje Crkva. Tokom perioda nevolje – takođe nazivan i vreme muke Jakovljeve. Jeremija 30:7
Bog će ponovno okrenuti svoju prvenstvenu brigu Izraelu. Rimljani 11:17-31

Vaznesenje Crkve i Drugi Isusov dolazak dosta liče, međutim predstavljaju različite događaje. Oba događaja obuhvataju pojavljivanje Isusa. Oba događaja su događaji povezani sa krajem sveta. Međutim, od posebnog značaja je da se upoznaju razlike. Izvod je, da je Uznesenje povratak Hristov u oblacima kako bi uzeo vernike sa zemlje pre nego što se desi vreme Božijeg gneva. Drugi Isusov dolazak predstavlja povratak Isusa na zemlju kako bi stavio kraj nevoljama i kako bi pobedio Antihrista i njegovu imperiju zla.

Ko će biti stanovnici hiljadugodišnjeg carstva?

Postojaće dve odvojene grupe ljudi koje će živeti u hiljadugodišnjem carstvu – oni sa proslavljenim telima i oni sa zemaljskim telima koji su preživeli nevolju.
Oni sa proslavljenim telima sastoje se od Crkve, koji su primili proslavljena tela tokom Uznesenja. Solunjanima 4:13-18; 1.Korinćanima 15:21-23; 51-53 i oni koji su vaskrsli pošto se Isus vrati na zemlju. Otkrivenje 20:4-6 
Oni koji imaju zemaljska tela mogu se dalje podeliti u dve grupe: verujući mnogobošci i verujući Jevreji (Izrael).

U Otkrivenju 19:11-16, vidimo povratak Isusa Hrista na zemlju, poznatom kao Njegov drugi dolazak.
Uznesenje 1.Solunjanima 4:13-18; 1.Korinćani 15:51-53 označava pojavljivanje Hrista u vazduhu, a ne Njegov drugi dolazak.
Ovo pominjemo da bismo napravili razliku između Uznesenja i drugog Hristovog dolaska.
U Otkrivenju 19-20 ne pominje se nikakav događaj uznesenja. To znači da će sveti koji su na zemlji ostati na zemlji posle Hristovog povratka i ući u milenijumsko carstvo u svojiim prirodnim telima.
Da je uznesenje ili bilo koji sličan događaj - gde živi vernik prima proslavljeno telo uključeno u drugi Hristov dolazak, za očekivati je da se jedan takav veliki događaj pomene u Otkrivenju 19. Ali, toga nema.

Jedini događaj čiji je rezultat to da vernici primaju proslavljena nalazi se u Otkrivenju 20:4-6, gde su oni koji su postali vernici tokom Nevolje i bili ubijeni zbog njihove vere vaskrsnuti. Takođe se veruje da će, u isto vreme, starozavetni sveci biti vaskrsnuti, takođe primajući proslavljena tela. Danilo 12:2; Matej 25:31-46 je još jedan odlomak koji treba razmotriti.
Ovaj odlomak obično se naziva razdvajanje ili osuda "ovaca i jaraca".

"Ovce i jarčevi" odnose se na pravedne i nepravedne mnogobošce.
Hristos će suditi nepravednim neznabošcima "jarčevima" i oni će biti bačeni u ognjeno jezero radi večne kazne. Matej 25:46 
Zato, nijedan neverujući neznabožac neće dočekati hiljadugodišnje carstvo. Pravedni neznabošci ili ovce doživeće hiljadugodišnje carstvo. Rađaće decu i naseljavaće zemlju. Međutim, ovo nisu jedini ljudi koji će imati potomstvo tokom hiljadugodišnjeg carstva. Daje se utisak da će, kada se Hristos vrati, sav Izrael verovati u Njega Zaharije 12:10. Oni, takođe, neće primiti proslavljena tela kao oni koji su bili uzneti pre nevolje i oni koji su varsksnuti posle.

Oni će takođe rađati decu tokom hiljadugodišnjeg carstva.
Tako, verujući neznabošci, Izrael i vasksli/uzneseni vernici (od kojih svi imaju proslavljena tela) naseljavaće Zemlju. Međutim, treba obratiti pažnju da se vernici sa proslavljenim telima neće razmnožavati. Posle ovog života nema braka
Matej 22:30. Deca koja su rođena tokom hiljadugodišnjeg carstva biće odgovorna za sopstvenu veru u Hrista kao i svi ljudi u prethodnim vekovima (vera u Hrista od
Njegovog dolaska; vera u Boga pre – 1.Mojsijeva 15:2-6; Avakum 2:4; Rimljanima 3:20.
Nažalost, neće sva deca koja se rode tokom hiljadugodišnjeg carstva steći veru u Hrista. Oni koji je ne budu imali zavaraće Satana i odvesti u pobunjeništvo protiv Boga na kraju hiiljadugodišnjeg carstva kada će Satana nakratko biti pušten Otkrivenje 20:7-10. Za detaljniji pregled ove teme (ko će živeti u hiljadugodišnjem carstvu), pogledaj sledeće odlomke:
Isaija 2:2-4; Zaharija 14: 8-21; Jezekilj 34:17-24; Danilo 7:13-14; Mihej 4:1.5.